Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena działania na skórę kosmeceutyków zawierających kompleks torfowy –

Ocena działania na skórę
kosmeceutyków zawierajšcych kompleks torfowy

nr 3
(26)/maj-czerwiec 2003

Ocena działania na skórę
kosmeceutyków zawierajšcych kompleks torfowy

Słowa kluczowe: kosmeceutyki, kompleks torfowy,
immunomodulacja

Zagęszczony wycišg torfowy (ZWT) jest biologicznie czynnš frakcjš
wycišgu torfowego, w skład której wchodzš zwišzki o niskiej
masie czšsteczkowej: cukry, aminokwasy, kwasy organiczne i sole metali.
ZWT jest nowym lekiem immunomodulujšcym pochodzenia naturalnego,
zarejestrowanym w Polsce. Celem badań była ocena aktywnoœci
przeciwzapalnej kosmeceutyków zawierajšcych ZWT na
skórę ludzkš. Badaniami objęto 30 zdrowych
ochotników oraz 30 chorych (22 na wyprysk i 8 na
łuszczcycę). U wszystkich badanych wykonano testy naskórkowe
oraz zmodyfikowany test Draize’a. W teœcie aplikacyjnym
podawano na lewš stronę twarzy 2 razy dziennie przez 5 tygodni ZWT w
stężeniu 5,6%, 11,2% lub 33,6% w emulsji (olej-w-wodzie). Badanych
zakwalifikowano losowo do 3 grup, w zależnoœci od stężenia ZWT. Badanie
prowadzono jako randomizowane z placebo. Jednoczeœnie pacjenci
stosowali samo podłoże na prawš stronę twarzy. Efekt terapeutyczny był
widoczny najwczeœniej po 1., a najpóŸniej w 5. tygodniu od
rozpoczęcia stosowania prepartu. Niewielkie działania niepożšdane
(miejscowe podrażnienie, nieistotne reakcje alergiczne) wystšpiły u 8
badanych, dlatego można przyjšć, że badany kosmeceutyk był dobrze
tolerowany. Wyniki sugerujš, że ZWT okazał się skutecznym lekiem w
terapii rumienia w przebiegu atopowego zapalenia skóry i
może być uznany za posiadajšcy pewne działania immunomodulujšce.
Skutecznoœć działania preparatów zawierajšcych ZWT była
większa niż samego podłoża, ale różnica nie była istotna
statystycznie. Skutecznoœć preparatów z ZWT nie była zależna
od stężenia czynnika aktywnego.

Skin cosmeceutics containing peat’s complex -
activity’s evaluation

Key words: cosmeceutics, peat’s complex,
immunomodulation

The concentrated peat’s extract (CPE) is a biologically
active low molecular weight fraction of an extract from peat containing
organic substances: primary bound sugars, amino-acids, uronic and
humanic acids and mineral salts. The concentrated peat’s
extract is a new immunomodulating drug of natural origin, registered in
Poland for human use. Aim of study: evaluation of anti-inflammatory
activity of cosmeceutics with CPE for the skin. 30 volunteers with
healthy skin and 30 patients (22 with eczema and 8 with psoriasis )
were enrolled. The patch test and the modified Draize’s test
were used. CPE in concentration of 5,6%, 11,2% and 33,6% in emulsion
(oil-in-water) were applied on the left side of face twice a day for 5
weeks. Volunteers and patients were divided into 3 groups based on the
concetration of CPE and the trial was a double-blind design and
randomised. In the same time the active ingredient-free vehicule
(placebo) were used on the right side. The therapeutic effects were
seen after 1-5 weeks. Mild side effects (local irritancy, mild allergic
reaction) were noticed only in 8 cases, therefore it seems that CPE was
well tolerated. The results suggest that CPE are effective in the
treatment of erythema in atopic dermatitis and may be considered as one
of the topical immunomodulator. The efficacy of CPE was greater than
the vehicule, but not statistically significant. The observed effects
were dose-independent.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku