Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Physiogel® krem: efekty terapeutyczne leczenia suchości skóry –

Physiogel® krem: efekty terapeutyczne leczenia
suchoœci skóry

nr 4
(27)/lipiec-sierpień 2003

Physiogel® krem: efekty terapeutyczne leczenia
suchoœci skóry

Słowa kluczowe: sucha skóra, lipidy
skóry, wskaŸnik jakoœci życia (DLQI)

Suchoœć skóry stanowi coraz częstszy problem kliniczny.
Celem pracy była ocena skutecznoœci i tolerancji preparatu w postaci
kremu zawierajšcego koncentrat fizjologicznych lipidów,
pozostajšcych w układzie warstwowym w naskórku, w leczeniu i
pielęgnacji suchej skóry. Już po tygodniu stosowania
preparatu wykazano istotnie mniejszš suchoœć skóry na
podudziu leczonym w porównaniu z podudziem, na
który nie stosowano preparatu (p=0,000008). Stosowanie
preparatu na skórę całego ciała przyniosło wyraŸne
zmniejszenie suchoœci skóry po 2 tygodniach oraz dalszš
poprawę klinicznš po 3 tygodniach (odpowiednio p=0,00006 i p=0,000018).
Po dwóch tygodniach od zakończenia leczenia objawy suchoœci
nawracały, natomiast nie osišgały wartoœci poczštkowych. Podobne
wnioski nasuwajš się po analizie subiektywnej oceny pacjentek
dotyczšcej skutecznoœci preparatu. Na podstawie wyników
oceny jakoœci życia (DLQI) wykazano istotnš poprawę jakoœci życia
pacjentek po 21 dniach stosowania preparatu (p=0,0012) oraz pogorszenie
badanego parametru po zakończeniu leczenia (p=0,0064). Nie
zaobserwowano żadnych objawów podrażnienia bšdŸ alergizacji
skóry. Badany preparat okazał się skuteczny i bezpieczny w
leczeniu suchoœci skóry.

Physiogel® cream: therapeutic effects of the treatment of dry
skin

Key words: dry skin, skin lipids, Dermatology Life
Quality Index

Dry skin is regarded as a frequent clinical problem. This study was
undertaken to evaluate the effectiveness and tolerance of the cream
with a concentrate of epidermal natural lipids in the treatment and
care of dry skin. Atfer one week of the treatment marked clinical
improvement was achieved on the cured lower leg as compared to the
uncured one (p=0.000008). The application of the preparation brought
reduction of the skin dryness after 2 weeks and further clinical
improvement after 3 weeks (p=0.00006 and p=0.000018, respectively).
After discontinuation of therapy the symptoms of dry skin returned,
however in lower intensity. The analysis of DLQI showed the improvement
in the quality of life of patients after 3 weeks therapy (p=0.0012) and
decrease of this index after discontinuation of the therapy. There were
no symptoms of irritation or allergy. The studied preparation appeared
to be very effective in reducing symptoms of dry skin.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku