Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rekonstrukcja wargi górnej - płat wyspowy podskórnie uszypułowany czy klinowa resekcja? -

Rekonstrukcja wargi górnej - płat wyspowy
podskórnie uszypułowany czy klinowa resekcja?

nr 5
(28)/wrzesień-paŸdziernik 2003

Rekonstrukcja wargi górnej - płat wyspowy
podskórnie uszypułowany czy klinowa resekcja?

Słowa kluczowe: rekonstrukcja wargi, płat
podskórnie uszypułowany, resekcja klinowa, subjednostki
estetyczne wargi górnej

Wraz z wprowadzeniem mikroskopowej kontroli resekcji
nowotworów skóry wargi górnej
preferuje się odchodzenie od nadmiernie radykalnej resekcji i
maksymalne oszczędzanie niezmienionych tkanek. Wraz z tym tradycyjny
sposób klinowego wycięcia do 1/3 długoœci wargi zastšpiono
bardziej skomplikowanymi metodami rekonstrukcyjnymi obejmujšcymi
wymianę submini- i minijednostek estetycznych wargi górnej.
Operowano 28 chorych z rakami podstawnokomórkowymi wargi
górnej nieprzekraczajšcymi 1 cm w największym wymiarze. U 21
pacjentów wykonano wycięcie nowotworów z
mikroskopowš kontrolš i rekonstrukcję płatami wyspowymi wytworzonymi
zgodnie z zasadami wymiany jednostek estetycznych. U pozostałych 7
wykonano prostš klinowš resekcję wargi i linijnie zszyto ubytek.

Wyniki czynnoœciowe były bardzo dobre w obu grupach. U 8 z 21
operowanych metodš z wymianš subminijednostek estetycznych wargi
górnej obserwowano zmiany niekorzystne z punktu widzenia
estetycznego, natomiast nie występowały one po prostych resekcjach
wargi górnej. Dla małych, powierzchownych, dotyczšcych
skóry wargi górnej ubytków, z dala od
kšta ust, proste pionowe wycięcie z linijnym zamknięciem jest
wystarczajšce.

Upper lip reconstruction - subcutaneously pedicled
island flap or simple composite resection?

Key words: lip reconstruction, subcutaneous pedicled
flap, composite resection, aesthetic subunits of the upper lip

Together with introduction of microscopically controlled resection of
upper lip skin neoplasmas it is preferred to maximally save non
affected tissues rather than traditional wide excision. Traditional way
of wedge-shaped excision up to 1/3 of lip’s length was
replaced by more complicated reconstructive method including an
exchange aesthethical subminiunits of upper lip. 28 patients with basal
skin cancer of lip (no larger than 1 cm in the biggest dimension) were
operated. 21 of them had tumor excision with microscopic control and
reconstruction of island lobes made according to the aesthethical units
exchange rules. Rest of them had simple wedge-shaped lip resection and
linear suture of wound.

Functional results were very good in both groups. Unfortunately among
8/21 patients after aesthethical subminiunits exchange unfavourable
alterations were observed - they were not presented in group after
simple lip resections. It looks like this procedure (simple
wedge-shaped resection with linear sutura ) performed far from lip
angus is sufficient.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku