Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ czynników psychogennych na przebieg łysienia plackowatego -

Wpływ czynników psychogennych na przebieg
łysienia plackowatego

nr 5
(28)/wrzesień-paŸdziernik 2003

Wpływ czynników psychogennych na przebieg
łysienia plackowatego

Słowa kluczowe: łysienie plackowate, etiologia, stres

Łysienie plackowate jest częstš chorobš skóry,
która w istotny sposób wpływa na stan psychiczny
chorych. W pracy przedstawiono próbę oceny zmian
psychopatologicznych u osób z łysieniem plackowatym oraz
retrospektywne badanie występowania i nasilenia zdarzeń życiowych
poprzedzajšcych wystšpienie choroby. Ocenie poddano 35 chorych z
rozpoznanym łysieniem plackowatym, u których przeprowadzono

badania dermatologiczne oraz psychiatryczne. U tych chorych stwierdzano
większe nasilenie depresji, obecnoœć objawów wycofania oraz
agresję. Występował u nich wyższy poziom lęku oraz problemy z
koncentracjš. Można zatem wnioskować, że chorzy z łysieniem plackowatym
charakteryzowali się większš iloœciš problemów
psychologicznych w porównaniu z grupš kontrolnš

Influence of psychogenic factors on the clinical course of alopecia
areata

Key words: alopecia areata, etiology, stress

Alopecia areata is a common cutaneous disease that has important

influence on the emotional status of patients. In the study the attempt
was made to evaluate psychopathologic changes in alopecia areata
patients. Retrospective study of occurrence and intensity of stressful

life events before the onset of the disease was also undertaken. 35
patients with diagnosed alopecia areata underwent dermatological and
psychiatric examinations. These patients were characterized by higher
level of depression and aggression, as well as withdrawal symptoms.
They had elevated anxiety level and problems with concentration. It can
be concluded that alopecia areata patients are characterized by a
higher number of psychological problems in comparison with control
group.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku