Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kamuflaż korekcyjny w dermatologii praktycznej -

Kamuflaż korekcyjny w dermatologii praktycznej

nr 5
(28)/wrzesień-paŸdziernik 2003

Kamuflaż korekcyjny w dermatologii praktycznej

Słowa kluczowe: kamuflaż korekcyjny, wskazania,
techniki wykonania

Wiele schorzeń dermatologicznych, zwłaszcza zaburzeń pigmentacyjnych
(bielactwo, ostuda, wrodzone znamiona barwnikowe), tršdzik
różowaty, teleangiektazje, naczyniaki, tršdzik i
zniekształcajšce blizny po zabiegach chirurgicznych lub urazach mogš
być stresujšcymi dla pacjentów, szczególnie jeœli
znajdujš się w okolicach odkrytych, np. na twarzy. Zmiany takie mogš
powodować zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, obniżenie poczucia
własnej godnoœci, obniżenie jakoœci życia, zaburzenia w życiu
seksualnym i narastajšcy stres emocjonalny. Kamuflaż korekcyjny pomaga
ukryć nieestetyczne zmiany skórne przy użyciu wodoodpornych
produktów, które pozwalajš zachować naturalny
wyglšd. Kamuflaż może być także używany w okresie rekonwalescencji po
zabiegach chirurgicznych, zanim dojdzie do całkowitego zagojenia się
ran.

Makijaż korekcyjny jest uważany przez autorów za bardzo
dobrze przyjmowany ważny dodatkowy element terapii w czasie
długotrwałego leczenia, a także za pożytecznš alternatywę terapeutycznš
dla pacjentów, u których leczenie konwencjonalne
jest nieefektywne.

Corrective camouflage in dermatology practice

Key words: corrective camouflage, injunction, technics
of camouflage

Many dermatologic diseases including pigmentation disorders (vitiligo,
melasma, congenital melanocytic nevi, cafe-au lait spots), rosacea,
telangectasias, port-wine stains, acne and disfiguring scars from
surgery or trauma, can be distressing to patients, especially if
located on cosmetically sensitive areas such as the face. They may
cause psychological alterations, such as depression, loss of
self-esteem, quality of life deterioration, sexual dysfunction and
increased prevalence of emotional distress. Corrective camouflage helps
to cover these cutaneous unesthetic disorders through a variety of
water resistant and light to

very opaque products, which offer both effective coverage and a natural
appearance. In addition, it may be a useful concealer during medical or
surgical procedures before complete healing of lesions.

We consider corrective make-up to be a well received and valid
adjunctive therapy during traditional long-term treatment, as well as a
useful therapeutic alternative in those patients in which conventional
therapy is ineffective.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku