Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie metod hodowli komórkowej w leczeniu bielactwa nabytego

Zastosowanie metod hodowli komórkowej w
leczeniu bielactwa nabytego

nr 6
(29)/listopad-grudzień 2003

Zastosowanie metod hodowli komórkowej w
leczeniu bielactwa nabytego

Słowa kluczowe: bielactwo nabyte, hodowla
komórkowa, melanocyty, transplantacja

Cel pracy: Celem pracy była próba założenia hodowli ludzkich
melanocytów oraz ocena wyników leczenia bielactwa
nabytego za pomocš przeszczepu autologicznych melanocytów
hodowlanych.

Pacjenci i metody: Do badania zakwalifikowano 6 osób (21-55
lat) ze zmianami typu bielactwa nabytego na grzbietach dłoni. Na
przedramieniu pacjentów wytworzono pęcherze podciœnieniowe
oœrednicy 0,8 cm, ich pokrywy odpreparowano i poddano kšpieli
enzymatycznej. Zawiesinę komórek przeniesiono do butelek
hodowlanych zawierajšcych Melanocyte Growth Medium M2. Melanocyty
inkubowano przez 15-87 dni, w zależnoœci od wymaganej liczby
komórek. W obrębie plam bielaczych wytworzono pęcherze za
pomocš podtlenku azotu. Pod ich pokrywę podano zawiesinę autologicznych
melanocytów hodowlanych (5x105/ cm2). Miejsce transplantacji
zaopatrzono na 7 dni. Po zdjęciu opatrunku rozpoczęto PUVA-terapię.
Wyniki leczenia oceniono po 6 miesišcach fotochemioterapii.

Wyniki i wnioski: Skóra przedramienia jest dobrym miejscem
donorowym.Pęcherze podciœnieniowe, które powstały w czasie
dłuższym niż 1 godz., zawierajš zbyt małš liczbę komórek
barwnikowych do założenia hodowli. PUVA-terapia prowadzona przed
zabiegiem transplantacji pozwala skrócić czas inkubacji
melanocytów. Po 6 miesišcach leczenia uzyskano 20-100%
repigmentacji. Wymrożenie dużych pęcherzy w zakresie plam bielaczych
(większych niż 0,8 cm) powoduje nierównomierne
rozmieszczenie barwnika z hiperpigmentacjš obwodu zmiany. Metoda
transplantacji autologicznych melanocytów hodowlanych jest
czasochłonna i droga, ale pozwala uzyskać korzystny efekt.

Cell culture methods application in vitiligo
treatment

Key words: vitiligo, cell culture, melanocytes,
transplantation

Objective: The aim of our study was to establish melanocytes culture
and to estimate the results of cultured melanocytes graft in vitiligo
patients.

Patients and methods: Six patients 21-55 years of age with vitiligo
lesions on hands were studied. Suction blisters (each 0,8 cm in
diameter) were raised on normal forearm skin. The roofs of suction
blisters were excised for melanocytes culture. The cells were
separated, centrifuged and seeded into a flask with Melanocyte Growth
Medium M2. Isolated cells were cultured for period 15-87 days,
depending on the desire cell number. In depigmented areas subepidermal
blisters were induced with kryoapplicator. The blister fluid was
aspirated and replaced with the pigment cells suspension at a density
5x105 per square centimeter. The transplant was covered for 1 week.
After this period the patients were treated with PUVA-therapy.

Results and conclusions: The forearm skin is good donor site. Suction
blisters which were raised longer than 1 hour had too little pigment
cells to establish culture. The time of culture was shorten when
PUVA-therapy was applied before. After 6 months the repigmented portion
was 20-100% with color similar to the healthy skin. In depigmented
areas to large blisters (more than 0,8 cm) caused irregular pigment
spreading with hyperpigmentation near blister border. The autologous
cultured melanocytes transplantation is a time-consuming end expensive
method, but results obtained indicate that the procedure gives good
results.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku