Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Bariera naskórkowa a problem penetracji leków

Bariera naskórkowa a problem penetracji
leków

nr 6
(29)/listopad-grudzień 2003

Bariera naskórkowa a problem penetracji
leków

Słowa kluczowe: krystalizacja lipidów, chemiczna modyfikacja
leków, metody zwiększajšce penetrację leków

Głównš przeszkodš utrudniajšcš przezskórny
transport leków sš lipidy warstwy rogowej
naskórka. Ich głównš składowš sš ceramidy
tworzšce bilamelarne struktury, w których grupy polarne
sšsiadujšcych z sobš czšsteczek zwrócone sš na zewnštrz, a
lipofilne do œrodka. Œciœle uporzšdkowana molekularna organizacja
lipidów zapewnia szczelnš barierę dla wnikania substancji
hydrofilnych, ponieważ nie penetrujš one przez lipofilne fragmenty
ceramidów, oraz barierę dla lipofilnych substancji,
które "zatrzymywane" sš przez grupy polarne
ceramidów. Penetrować barierę naskórkowš mogš
wyłšcznie zwišzki rozpuszczalne i w wodzie, i w lipidach. Zwišzki
jednoczeœnie rozpuszczalne w polarnych i niepolarnych
rozpuszczalnikach, takie jak glikol propylenowy, izopropylenowy, kwas
glikolowy i inne hydroksykwasy, zwiększajš penetrację leków
przez warstwę rogowš naskórka. Zwišzki wykazujšce
jednoczeœnie właœciwoœci polarne i niepolarne, np. kwas oleinowy,
również ułatwiajš penetrację leków. Chemiczna
modyfikacja leków jest często wykorzystywanš metodš
zwiększania ich penetracji. Zastosowanie liposomów,
sferycznych struktur zbudowanych z fosfolipidów, jako
noœników substancji aktywnych, jest nowoczesnš metodš
transportu leków przez warstwę rogowš. Ponadto istniejš
metody fizykochemiczne, takie jak supersaturacja, elektroporacja,
jontoforeza bšdŸ metoda mikroiniekcji, których zaletš jest
zwiększenie penetracji leków bez niekorzystnego
oddziaływania na barierę naskórkowš.

Osišgnięcia w zakresie nauk podstawowych, takich jak biologia
keratynocytu lub chemia fizyczna, pozwalajš na lepsze zrozumienie
funkcji bariery naskórkowej, czego odzwierciedleniem jest
stały postęp, jaki dokonuje się w technologii kosmetycznej i leczeniu
zewnętrznym.

Problem of drug penetration through epidermal barrier

Key words: crystalization of lipids, chemical modifications of drugs,
strategies enhancing drug penetration

The main problem of transdermal drug delivery is the slow penetration
rate of drugs through the skin. The main barrier of diffusion of drugs
through the skin is located in outermost layer of epidermis and appears
to be regulated primarily by the lamellar arrangement of lipid bilayer
between corneocytes of the stratum corneum. This organization prevents
pronounced hydrophilic and hydrophobic compounds from entering or
leaving the body since they will be stopped at either hydrophobic or
hydrophilic domains of ceramides. Compounds soluble in both water and
oil, such as solvent are glycolic acid or propylene glycol, glikolic
acids and other hydroxy acids should be and are making them potential
penetration. In addition there is a group of amphiphilic molecules such
as oleic acid which act as skin penetration enhanser. Also chemical
modifications of lipophilic drugs is a strategy enhancing their
penetration. Another modern strategy of transdermal drug delivery is
the use of liposomes, microscopic spheres composed of amphiphilic
phospholipids. The percutaneus penetration of drugs also could be
enhanced by novel physical strategies, such as the use of microneedles,
eletroporation, iontophoresis and supersaturation.

During last twenty years tremendous progress was done on a field of
basic science range from kerationcyte biology to physical chemistry.
This knowledge allow for better understanding the function of epidermal
barrier and reflect the advances in cosmetic technology, cosmethology
and dermatology.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku