Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Częstość występowania zespołu znamion atypowych u dzieci w wieku pokwitania - badanie przesiewowe (doniesienie wstępne)

Częstoœć występowania zespołu znamion atypowych u dzieci
w wieku pokwitania - badanie przesiewowe (doniesienie wstępne)

nr 2
(31)/marzec-kwiecień 2004

Częstoœć występowania zespołu znamion atypowych u dzieci
w wieku pokwitania - badanie przesiewowe (doniesienie wstępne)

Słowa kluczowe: znamiona barwnikowe nabyte,
zespół znamion atypowych u dzieci, profilaktyka czerniaka

Ze względu na obserwowany wzrost liczby znamion barwnikowych o cechach
atypii oraz zwišzane z tym zwiększone ryzyko występowania czerniaka,
niezwykle istotne staje się wczesne wykrywanie tych znamion i
profilaktyka.

Cel pracy: Wyłonienie dzieci z zespołem znamion atypowych oraz
barwnikowych, narażonych na drażnienie mechaniczne, mogšcych pod jego
wpływem ulegać przemianie metaplastycznej.

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w wybranym gimnazjum w
Katowicach, w grupie 233 uczniów w wieku pokwitania. W
badaniu fizykalnym oceniano skórę całego ciała, zwracajšc
uwagę na obecnoœć, lokalizację, liczbę i obraz kliniczny znamion
barwnikowych.

Wyniki: Znamiona barwnikowe najczęœciej umiejscowione były w obrębie
dłoni i stóp. U 35,62% uczniów zlokalizowane były
w miejscach narażonych na drażnienie. U 4,72% dzieci rozpoznano
zespół znamion atypowych. Wœród 2,57%
osób wykazano pojedyncze znamiona barwnikowe o cechach
atypii.

Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały koniecznoœć okresowej kontroli
młodzieży pod względem obecnoœci znamion barwnikowych oraz pouczenia

o sposobie samokontroli w przypadku ich obecnoœci.

Frequency of occurence atypical naevi at grow up children - the
screening examination (a letter)

Key words: pigmented naevi, atypical naevi syndrome at
children, prophylaxis of malignant melanoma

Prophylaxis and early detection is a very important in the light of
observed evaluation of pigmented atypical naevi occurrence and
concerning elevated risk

of malignant melanoma.

The aim of the study was to find children with the atypical naevi
syndrome and melanocytic naevi exposed to the irritation and
metaplastic changes.

Material and methods: The screening study was performed in the 233 grow
up pupils group of chosen primary school in Katowice. Physical
examination incuded screenig all the body with taking into account the
presence, localization, number and clinical picture of pigmented naevi.

Results: The most frequent localization of moles were palms and soles.
In 35.62% pupils found naevi were exposed to irritation. In 4.72%
children atypical naevi syndrome was diagnosed. Atypical features of
melanocytic naevi were detected in 2.57% pupils.

Conclusion: Conducted observation proved that prophylaxis and
self-examination are very important in the aspect of melanocytic naevi
presence in adolescent.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku