Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Wpływ wybranych emolientów na przeznaskórkową utratę wody (TEWL)

Wpływ wybranych emolientów na
przeznaskórkowš utratę wody (TEWL)

nr 2
(31)/marzec-kwiecień 2004

Wpływ wybranych emolientów na
przeznaskórkowš utratę wody (TEWL)

Słowa kluczowe: przeznaskórkowa utrata
wody,łuszczyca, AZS, emolienty

Wprowadzenie: Przeznaskórkowa utrata wody TEWL stanowi ważny
wskaŸnik uszkodzenia bariery naskórkowej. Celem niniejszej
pracy było zbadanie wpływu wybranych emolientów (Physiogel,
Nanobase, Diprobase, Optiderm) na przeznaskórkowš utratę
wody (wartoœć pomiaru TEWL) u chorych nałuszczycę i atopowe zapalenie
skóry w porównaniu do grupy kontrolnej
osób bez zmian skórnych.

Materiał i metody: Trzydzieœci osób: 10 osób bez
zmian skórnych, 10 chorych na łuszczycę i 10 chorych na
atopowe zapalenie skóry. Wiek badanych wahał się od 25 do 58
lat (œrednio 38). Pomiaru TEWL dokonano przy użyciu tewametru TM 210
firmy Courage-Khazaka Electronic (GmbH). Pomiary przeprowadzano na
skórze przedramienia, w pobliżu stawułokciowego.

Wyniki: Badania wykazały,że skóra zabezpieczona emolientem
wykazuje znacznie mniejszš przeznaskórkowš utratę wody niż
skóra niepoddana jego działaniu. Zastosowane emolienty
(Physiogel, Nanobase, Diprobase, Optiderm) działajš podobnie i z
równš skutecznoœciš.

Dyskusja: Wartoœć TEWL w dużej mierze zależy od jakoœci i
przepuszczalnoœci warstwy rogowej. Zgięciowa powierzchnia przedramienia
stanowi standardowe miejsce pomiarów
przeznaskórkowj utraty wody (TEWL), której
wartoœć może być niejednakowa w różnych miejscach ciała.
Najbardziej stabilne wartoœci TEWL odnotowano w okolicy zgięcia
łokciowego. W badaniu wykorzystano tewametr do oceny skutecznoœci
aplikowanych emolientów w zabezpieczeniu skóry
chorych na AZS, łuszczycę i osób zdrowych przed utratš wody.

Wnioski: Emolient zdaje się pełnić rolę "opatrunku okluzyjnego"
zabezpieczajšcego skórę przed utratš wody.

The influence of selected emolients on transepidermal water loos (TEWL)

Key words: transepidermal water loos (TEWL), psoriasis,
atopic dermatitis, emolients

Introduction: TEWL is regarded as a important indicator of the function
of epidermal barrier. The aim of this paper was to study the influence
of selected emolients (Physiogel, Nanobase, Diprobase, Optiderm) on
transepidermal water loos (TEWL) in patients with psoriasis and atopic
dermatitis in comparison with control healthy subjects.

Material and methods: 30 persons - 10 patients with psoriasis, 10
persons with atopic dermatitis, 10 healthy persons, aged 25-58 years
(mean age 38), were enrolled in the study. TEWL was measured using the
Tewametr TM 210 (Courage-Khazaka Electronic, GmbH) at for sites of
forearm: near the cubital fossa. The skin was covered by Physiogel,
Nanobase, Diprobase, Optiderm.

Results: The study showed that the skin covered by emolients revealed
lesser transepidermal water loos than the skin without emolients.
Emolients used in the study (Physiogel, Nanobase, Diprobase, Optiderm)
act with similar efficacy.

Discussion: The TEWL depends on the integrity of the stratum corneum as
a barrier diffusional water loos. The volar forearm is regarded as a
standard location for TEWL measurements than transepidermal water loos
(TEWL) is different in various skin sites. TEWL measurements are stable
near the cubital fossa. In over study we used Tewametr for
characterization of skin water barier function in atopic dermatitis,
psoriasis, in healthy subjects after emolients aplication.

Conclusions: The emolient seems to act as "occlusive dressing"
protecting skin from water loos.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku