Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Implantacja biokompatybilnych włókien w celu korekcji blizn skalpu i łysienia androgenowego

Implantacja biokompatybilnych włókien w celu
korekcji blizn skalpu i łysienia androgenowego

nr 3
(32)/maj-czerwiec 2004

Implantacja biokompatybilnych włókien w celu
korekcji blizn skalpu i łysienia androgenowego

Nowa era implantów rozpoczęła się w Unii
Europejskiej w 1996 roku, w chwili sklasyfikowania sztucznych
włosów jako œrodków zaopatrzenia medycznego.
Przedstawiona praca dokumentuje rezultaty implantowania
włókien w leczeniu różnych rodzajów
łysienia (materiały i narzędzia użyte w leczeniu pacjentów
wyprodukowane zostały we Włoszech). Specjalnš wagę przykładano do
właœciwego wyboru pacjentów, œcisłego przestrzegania
protokołu oraz objęcia pacjentów po zabiegu badaniami
odległymi. Osišgnięto doskonałe rezultaty u więcej niż 85% leczonych
osób, komplikacje były rzadkie i niegroŸne, œrednia roczna
utrata włókien wynosiła mniej niż 20%.

Odtwarzanie owłosienia za pomocš włókien wydaje się być
właœciwš metodš w leczeniu różnych typów stałego
łysienia. W niektórych przypadkach, np. w łysieniu
całkowitym i u pacjentów, u których brak miejsca
dawczego, implantowanie sztucznych włosów może być jedynš
metodš leczenia.

Implantation of Biocompatible Fibers for the Temporary Correction of
Scalp Scars and Androgenetic Alopecia

A new era of implantation began in the European Union
in 1996 with the official classification of artificial hair as medical
devices. The present study documents the results of fiber implants for
treatment of a variety of permanent alopecias performed with material
and instruments manufactured by an Italian firm. Special attention was
given to selecting patients, strict adherence to the implant protocol,
and having patients attend the postimplantation follow-up. Results were
excellent in more than 85% of patients treated, complications

were mild and rare, and the average yearly failure rate of the fibers
was less than 20%.

Fiber hair restoration appears to be a suitable method for hair
restoration for permanent types of alopecia. In some cases, as in total
alopecia and in patients with lack of donor area, artificial hair
implant is the only available means of hair replacement.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku