Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Niskotemperaturowa ablacja (Coblation) - nowa metoda elektrochirurgicznego odmładzania skóry twarzy

Niskotemperaturowa ablacja (Coblation) - nowa metoda
elektrochirurgicznego odmładzania skóry twarzy

nr 3
(32)/maj-czerwiec 2004

Niskotemperaturowa ablacja (Coblation) - nowa metoda
elektrochirurgicznego odmładzania skóry twarzy

Słowa kluczowe: koblacja, elektrochirurgia energiš o
częstotliwoœciach radiowych, odmładzanie skóry twarzy,
technika zabiegu

Technologia niskotemperaturowej ablacji (Coblation) jest jedynš
nielaserowš metodš dopuszczonš przez FDA wykorzystywanš do usuwania
zmarszczek skóry twarzy. Podczas wykonywania tego zabiegu
pole elektromagnetyczne o częstotliwoœciach radiowych pozwala na
termiczne złuszczanie kolejnych warstw skóry. Temperatury
rzędu 40-70ĄC, osišgane podczas zabiegu, sš znacznie niższe niż
uzyskiwane podczas zabiegów wykonywanych tradycyjnymi
metodami elektrochirurgicznymi lub w trakcie zabiegów
wykonywanych laserami. Sš one jednak wystarczajšce do ablacji
powierzchownych warstw naskórka oraz skóry
właœciwej z następowš przebudowš kolagenu w okresie gojenia
pooperacyjnego.

Opublikowane badania kliniczne podkreœlajš znacznie szybszy, w
porównaniu z innymi metodami odmładzania skóry
twarzy, powrót do pełnego zdrowia po zabiegu, brak poważnych
powikłań oraz bardzo dobre efekty odległe.

Metoda niskotemperaturowej ablacji skóry (Coblation)
stanowić może alternatywę dla innych metod odmładzania skóry
twarzy, a w przyszłoœci może znaleŸć szerokie zastosowanie w innych
procedurach dermatochirurgii i dermatologii estetycznej.

Low temperature ablation (Coblation) - new method of
electrosurgical face skin rejuvenation

Key words: coblation, radiofrequent (RF)
electrosurgery, face rejuvenation, technology of procedure

The technology of low temperature ablation (Coblation) is the only face
skin rejuvenation non-laser method, which is currently officially
approved by FDA. During the coblation procedure radiofrequent energy
allows to remove succeeding top layers of the skin one after another.
The temperatures of the range of 40-70ĄC, generated during the
coblation procedure are much lower than that generated during
traditional electrosurgery methods or laser procedures. However such
temperatures are sufficient to cause the ablation of the superficial
layers of the epidermis and dermis with the effect of the following
collagen remodeling during the healing process.

The publicized clinical issues confirm much faster in comparison to the
other methods of the skin rejuvenation, recovery, the lack of severe
skin complications and very good long-term effects.

The method of the low temperature skin ablation (coblation) is the
alternative method for other skin rejuvenation procedures and can find
the wide application in the other dermatosurgical procedures and in the
esthetic dermatology.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku