Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Choroby skóry przebiegające z nadwrażliwością na działanie światła słonecznego. Cz. I: Fotodermatozy idiopatyczne

Choroby skóry przebiegajšce z nadwrażliwoœciš
na działanie œwiatła słonecznego. Cz. I. Fotodermatozy idiopatyczne

nr 4
(33)/lipiec-sierpień 2004

Choroby
skóry przebiegajšce z nadwrażliwoœciš na działanie œwiatła
słonecznego

Cz. I. Fotodermatozy idiopatyczne

Słowa kluczowe: fotodermatozy,
fototesty, hartowanie œwiatłem

Promieniowanie słoneczne odgrywa istotnš rolę w etiopatogenezie wielu
chorób skóry. Szerokie spektrum zaburzeń
dermatologicznych przebiegajšcych z nadwrażliwoœciš na œwiatło oraz ich
podobny przebieg często stwarzajš trudnoœci diagnostyczne.
Fotodermatozy sš grupš chorób, które łšczy
idiopatyczna nadwrażliwoœć na œwiatło słoneczne. Znamiennym jest fakt,
że skóra reaguje na dawki promieniowania, które u
osób zdrowych nie wywolujš patologicznej reakcji.
Nadwrażliwoœć występuje najczęœciej na œwiatło z zakresu ultrafioletu
UVA i UVB. Dawka promieniowania potrzebna do prowokacji
objawów chorobowych jest odmienna dla różnych
fotodermatoz.

W pracy przedstawiono podział chorób przebiegajšcych z
nadwrażliwoœciš na œwiatło oraz omówiono fotodermatozy
idiopatyczne. Opisano etiopatogenezę, obraz kliniczny, niezbędne
badania dodatkowe i metody leczenia: wielopostaciowych osutek
œwietlnych, œwieżbišczki letniej, opryszczek ospówkowatych,
pokrzywki œwietlnej i przewlekłego posłonecznego zapalenia
skóry. Schorzenia te stanowiš istotny problem
dermatologiczny ze względu na brak możliwoœci wyeliminowania czynnika
wywołujšcego, jakim jest œwiatło.

Rozwijajšce się w ostatnich latach metody fototerapii i
fotochemioterapii zrewolucjonizowały leczenie wielu fotodermatoz. Wišże
się to ze znacznš poprawš jakoœci życia, szczególnie w
przypadku takich chorób, jak wielopostaciowe osutki
œwietlne, pokrzywka œwietlna i przewlekłe posłoneczne zapalenie
skóry.

Skin diseases
proceeding with hypersensitiveness for sunlight

Part I. Idiopathic photodermatoses

Key words: photodermatoses,
phototests, photohardening

Sun radiation plays an important part in pathogenesis of various skin
diseases. Broad spectrum of dermatological disorders proceeding with
hypersensitiveness for sunlight as well as their similar course often
cause diagnostic difficulties. Photodermatoses are a group of diseases
of which the feature in common is idiopathic hypersensitiveness for
sunlight. It is certain the in case of this class of diseases skin
reacts to such doses of radiation which normally do not cause any
pathological results. Hypersensitiveness, most often, concerns
ultraviolet (UVA, UVB) radiation. A radiation dosage needed to provoke
any pathological symptoms differs for various photodermatoses.

The paper presents classification of diseases proceeding with
hypersensitiveness for sunlight and idiopathic photodermatoses.
Pathogenesis, clinical symptoms, necessary additional tests and
therapeutic methods of polymorphous light eruption, actinic prurigo,
hydroa vacciniforme, solar urticaria, chronic actinic dermatitis have
been described. Mentioned disorders cause a serious dermatological
problem because it is practically impossible to eliminate the
triggering factor - sunlight.

Phototherapy and photochemotherapy which have been developed through
last years revolutionized treatment of various photodermatoses. It
helps make many patients' life quality much better. Especially in case
of polymorphous light eruption, solar urticaria and chronic actinic
dermatitis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku