Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Choroby skóry przebiegające z nadwrażliwością na działanie światła słonecznego. Cz. II: Fotodermatozy związane z działaniem egzo- lub endogennych substancji o właściwościach światłouczulających

Choroby skóry przebiegajšce z nadwrażliwoœciš
na działanie œwiatła słonecznego. Cz. II: Fotodermatozy zwišzane z
działaniem substancji o właœciwoœciach œwiatłouczulajšcych

nr 5
(34)/wrzesień-paŸdziernik 2004

Choroby skóry przebiegajšce z nadwrażliwoœciš
na działanie œwiatła słonecznego. Cz. II: Fotodermatozy zwišzane z
działaniem substancji o właœciwoœciach œwiatłouczulajšcych

Słowa kluczowe: fotodermatozy, reakcja fototoksyczna, reakcja
fotoalergiczna

Istniejš substancje chemiczne, zawarte np. w kosmetykach, lekach,
roœlinach, które same w sobie nie majš właœciwoœci
wpływajšcych niekorzystnie na skórę, pod wpływem
promieniowania ultrafioletowego powodujš jednak reakcje
skórne o typie fototoksycznym lub fotoalergicznym. Charakter
zmian wywołanych przez tego typu substancje jest bardzo
zróżnicowany klinicznie. Znajomoœć takich reakcji
skórnych jest bardzo istotna ze względu na skuteczne metody
zapobiegania im lub zmniejszenia objawów. Prawie każdy lek
może zwiększyć wrażliwoœć na œwiatło słoneczne i sprowokować zmiany
skórne. Jedynym skutecznym postępowaniem jest wykrycie
czynnika sprawczego (substancji fototoksycznej lub fotoalergicznej) i
unikanie z nim kontaktu.

W artykule omówiono także grupę chorób, w
której nadwrażliwoœć na œwiatło jest spowodowana działaniem
substancji œwiatłouczulajšcej pochodzenia endogennego: porfirie,
choroba Hartnupów, klasyczna postać fenyloketonurii,
kwashiorkor oraz pelagra. Charakterystyczne jest, że dermatoza pojawia
się najczęœciej w pierwszych latach życia i ma przewlekły charakter.
Zazwyczaj towarzyszš jej objawy sugerujšce podstawowe zaburzenie
metabolizmu (np. w chorobie Hartnupów zmiany na błonach
œluzowych, biegunki oraz objawy neurologiczne).

W pracy przedstawiono obraz kliniczny, podstawowe zasady diagnostyki i
postępowania w fotodermatozach zwišzanych z działaniem egzo- lub
endogennych substancji o właœciwoœciach œwiatłouczulajšcych.

Skin diseases taking a course with
photosensitivity. Part II: Photodermatoses related to active
photosensitizing agents

Key words: photodermatoses, phototoxic reactions, photoallergic
reactions

There are many chemicals presented in cosmetics, medical drugs and
plants which don't have in itself a negative influence on skin, but
being under influence of UV radiation they cause phototoxic or
photoallergic reactions. The nature of those changes is clinically very
differentiated. Knowledge about those reactions is very important
because there is many preventive methods and other - helping in
reducing symptoms. Almost every medical drug can increase skin
photosensitivity and provoke skin changes. The only effective
preventive action is to find a causing factor (phototoxic or
photoallergic substance) and avoid a contact with it.

Presented work describes also a group of diseases in which a
photosensitivity is caused by endogenous factors like: porphyries,
Hartnup disease, phenylketonuria, kwashiorkor and pellagra. In those
diseases a dermatose appears most likely in first years of life and
takes a chronic course. In most of the cases there are symptoms
suggesting that we are dealing with metabolic disorder (e.g. in Hartnup
disease there are changes in mucous membranes, diarrhea and
neurological symptoms). This work presents also clinical symptoms,
basic diagnostic and therapeutic management in dermatoses related to
active egzo- or endogenous substances with photosensitizing properties.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku