Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Alergia na lateks - narastający problem współczesnej medycyny

Wyroby lateksowe - narastajšcy problem
współczesnej medycyny

nr 5
(34)/wrzesień-paŸdziernik 2004

Wyroby lateksowe - narastajšcy problem
współczesnej medycyny

Słowa kluczowe: nadwrażliwoœć na lateks, rozpowszechnienie, kliniczne
manifestacje, leczenie

W cišgu ostatnich lat zaobserwowano znaczšcy wzrost częstoœci uczuleń
na wyroby lateksowe W artykule przedstawiono dane epidemiologiczne,
aspekty patofizjologiczne, obraz kliniczny i możliwoœci leczenia
alergii na lateks.

Naturalny lateks pochodzi z soku tropikalnego drzewa Hevea brasiliensis
i w połšczeniu z różnymi substancjami chemicznymi jest
używany do produkcji wyrobów gumowych.

Ocenia się, że problem nadwrażliwoœci na lateks dotyczy ok. 6%
społeczeństwa, 10-20% pracowników ochrony zdrowia i do 30%
dzieci z rozszczepem kręgosłupa. Klinicznie nadwrażliwoœć ta może się
manifestować jako wyprysk kontaktowy, pokrzywka, nieżyt nosa, zapalenie
spojówek, astma lub reakcja wstrzšsowa. Wyróżnia
się trzy kliniczne postaci alergii na lateks: podrażnieniowš,
nadwrażliwoœci typu póŸnego i natychmiastowš IgE zależnš. U
osób z atopiš oraz z wypryskiem dłoni częœciej w powstawaniu
zmian skórnych bierze udział reakcja typu I. Rozpoznanie
alergii na lateks opiera się na wywiadzie, testach skórnych
kontaktowych, punktowych, poziomie IgE specyficznego dla lateksu. U
pacjentów z nadwrażliwoœciš rekomenduje się stosowanie
rękawiczek bezlateksowych.

Latex articles - the growing problem
contemporary medicine

Key words: latex allergy, prevalence, clinical manifestations, therapy

The increased prevalence of latex allergy has become a significant
public health problem in recent years.

Natural latex is derived from the sap of the tropical tree Hevea
brasiliensis. It is used in rubber production, during which various
chemicals are added to it.

The prevalence of natural rubber latex - sensitization among the
general population is estimated at less than 6%, while 10-20% of health
care workers and up to 30% of spina bifida patients are sensitized.
Symptoms of latex allergy range from allergic contact eczema,
urticaria, rhinoconjunctivitis and asthma to rare cases of anaphylactic
reactions upon exposure. The skin lesions which are appeared after
contact with latex could present one of the three types of reactions:
irritation (non-allergic conditions, dealyed hepersensitivity (type
IV), and immediate hypersensitivity (type I). The risk of immediate
type allergy is greater for atopic individuals or those suffering from
hand dermatitis. For the precise diagnosis of latex allergy - detailed
case history, patch test - testing for chemical sensitivity, skin prick
test - testing for latex protein sensitivity, specific IgE test are
recommendend. Latex-allergic patients should only be examined or
opera-ted on using totally latex-free gloves.for lateks immunoglobulin
E. Latex-free gloves are recommended in patients with lateks allergy.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku