Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Rak podstawnokolczystokomórkowy skóry - analiza kliniczna i wyniki leczenia

Rak podstawnokolczystokomórkowy
skóry - analiza kliniczna i wyniki leczenia

nr 5
(34)/wrzesień-paŸdziernik 2004

Rak podstawnokolczystokomórkowy
skóry - analiza kliniczna i wyniki leczenia

Słowa kluczowe: rak podstawnokolczystokomórkowy

Wprowadzenie: Rak podstawnokolczystokórkowy skóry
(BSC) jest rzadko występujšcym nowotworem skóry,
który histologicznie wykazuje utkanie charakterystyczne dla
raka podstawnokomórkowego (BCC) oraz raka
kolczystokomórkowego (SCC), prawdopodobnie wynikajšce z
różnicowania pierwszej postaci w drugš. Nowotwór
jest bardziej agresywny niż inne postaci raka płaskonabłonkowego
skóry i dlatego wymaga radykalniejszego postępowania.

Cel pracy: Analiza wyników leczenia chirurgicznego chorych w
Oddziale Dermatochirurgii AM w Gdańsku.

Materiał i metody: W latach 1989-2004 leczono 67 chorych chorych z
rozpoznaniem BSC, co stanowiło 3,5% wszystkich operowanych z powodu
raka skóry przypadków. W grupie chorych znalazło
się 29 kobiet (43%, œrednia wieku: 64 lata) i 38 mężczyzn (57%, œrednia
wieku: 66 lat). W 91% przypadków BSC zlokalizowany był na
skórze głowy. Przedoperacyjnie rozpoznano histopatologicznie
u 20 chorych BCC, a u jednego Đ SCC. Tych chorych operowano ze
standardowym marginesem resekcji. Pozostałych (47 osób)
operowano z mikroskopowš kontrolš radykalnoœci wycięcia, w tym
wszystkich pacjentów, u których rozpoznanie
przedoperacyjne było zgodne z ostatecznym. Rekonstrukcja była
przeprowadzana jednoczeœnie z usunięciem nowotworu.

Wyniki: Wznowy miejscowe nowotworu obserwowano u 6 osób
(9%). Chorzy ci byli poddani ponownej resekcji z mikroskopowš kontrolš
wycięcia guza. W dwóch przypadkach obserowano kolejne wznowy
poddane radioterapii (terapia skojarzona). U jednego chorego leczenie
było nieskuteczne.

Wnioski: Badanie histopatologiczne wycinków raków
skóry nie zawsze pozwala na rozpoznanie BSC. Leczenie
operacyjne chorych z BSC powinno być bardziej radykalne niż w
przypadkach BCC i SCC; preferowane sš metody wycięcia z mikroskopowš
kontrolš radykalnoœci.

Basosquamous carcinoma Đ clinical analysis and
results of treatment

Key words: basosquamous skin carcinoma, metatypical
carcinoma

Introduction: Basosquamous skin carcinoma (BSC) is a rare cutaneous
tumour, that histologically shows features characteristic for basal
cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC), probably caused
by differentiation of one tumour type into another. The BSC is more
aggressive than BCC and SCC with high incidence of distant metastasis,
and that is why it demands more radical treatment.

Aim of the study: Analysis of results based on surgical treatment over
patients of Department of Dermatosurgery of Medical University of
Gdansk.

Material and methods: Between 1989 and 2004, 67 patients with
determined BSC were treated, what made up 3,5% of all cases operated
because of skin cancer. In this group there were 29 women (43%) and 38
men (57%). Average age for operated women was 64 for men was 66. In 91%
of cases BCS occurred on the head. Preoperative histopathologically
there were determined 20 patients with BCC and one with SCC. These
patients were operated with a standard margin of resection. The rest 47
was operated with use of microscopic control of resection, in all cases
preoperative diagnosis was consistent with the final one.
Reconstruction was made along with tumour excision.

Results: Local recurrences of tumour were observed in 6 cases (9%).
These patients were exposed to repeated resection with use of
microscopic control of excision. In 2 cases there were observed next
recurrences. Which were treated with combined surgical and
radiotherapeutic methods. In one case the treatment wasn't successful.

Conclusions: Histopathological examination of cancer segments
doesn’t allow determining BSC in all cases. Surgical
treatment of patients with BSC should be more radical than in cases
with BCC and SCC. There are preferred excision methods with use of
microscopic control.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku