Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zasady pielęgnacji skóry w przebiegu trądziku różowatego

Rak podstawnokolczystokomórkowy
skóry - analiza kliniczna i wyniki leczenia

nr 5
(34)/wrzesień-paŸdziernik 2004

Zasady pielęgnacji skóry w przebiegu tršdziku
różowatego

Słowa kluczowe: tršdzik różowaty, pielęgnacja
skóry, skóra wrażliwa

Tršdzik różowaty jest dermatozš dotyczšcš głównie
kobiet w wieku dojrzałym. Pomimo wielu badań etiopatogeneza tej choroby
nadal nie jest w pełni wyjaœniona. Stosowane leczenie nie zawsze daje
oczekiwane przez chorych efekty kosmetyczne.

Bardzo ważne jest przestrzeganie pewnych zasad pielęgnacji
skóry twarzy. Prawidłowa pielęgnacja może być w poczštkowym
okresie i w okresie remisji stosowana jako postępowanie
główne, natomiast w okresie nasilonych zmian - jako
postępowanie wspomagajšce. Trudnoœci w pielęgnowaniu skóry
wynikajš z jednej strony z długotrwałego procesu chorobowego, z drugiej
- z silnej nietolerancji skóry na wiele
kosmetyków. Bardzo ważna jest edukacja pacjenta co do
przebiegu schorzenia, jego zaostrzeń, wpływu czynników
zewnętrznych i wewnętrznych oraz substancji mogšcych poprawić stan
skóry. Pielęgnacja skóry w przebiegu rosacea
obejmuje stosowanie preparatów takich, jak dla
skóry wrażliwej, stosowanie fotoprotekcji, zmniejszenie
narażenia na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych
i wewnętrznych (m.in. wysokie i niskie temperatury otoczenia,
klimatyzacja, palenie tytoniu, substancje drażnišce).

Stosowane preparaty kosmetyczne powinny być hypoalergiczne, dobrze
tolerowane, z zawartoœciš takich substancji, jak: witamina C, witamina
PP, witamina K, kasztanowiec, zielona herbata, TIMPs.

W przypadku dużych zmian, złego stanu psychicznego oraz braku
akceptacji swojego wyglšdu przez samych pacjentów należy
zalecić makijaż korygujšcy, który pomoże doraŸnie zniwelować
zmiany skórne.

Principles of skin care in acne rosacea

Key words: acne rosacea, sensitive skin, skin care

Acne rosacea is a dermatosis affecting mainly adult women. Despite
extensive research, the etiopathogenesis of this disease still remains
unexplained. Applied treatment does not always provide the expected
cosmetic results.

It is extremely important to perform certain principles of skin care.
Appropriate skin-care, in its initial stage as well as in remission
periods, may be applied as the main procedure, whereas during
intensified changes as auxiliary procedure. Difficulties in taking care
of the complexion are due to long term disease process on the one hand
and to enormous intolerance to a number of cosmetics, on the other
hand. Education of the patient is, therefore, vital with particular
regard to the course of the disease, its aggravation, influence of
external and internal factors, as well as substances, which may
potentially improve the condition of the skin. Skin care in acne
rosacea includes application of specimens and preparations similar to
those used for sensitive skin, photoprotection reducing exposure to
effects of external factors (such as low and high environment
temperature, tobacco fumes, application of irritating substances).

Applied cosmetic preparations should include hypoallergenic substances,
well tolerated with substances like: vitamin C, vitamin PP, vitamin K
horse-chestnut, green tea, TIMPs.

In cases of serious and extensive changes, decreased emotional state
and lack of acceptation of their appearance by patients themselves,
patients should be advised to put on corrective make up, which shall
temporarily conceal skin changes.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku