Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Chirurgiczne leczenie nadpotliwości pach za pomocą urządzeń do liposukcji

Chirurgiczne leczenie nadpotliwoœci pach za pomocš
urzšdzeń do liposukcji

nr 6
(35)/listopad-grudzień 2004

Chirurgiczne leczenie nadpotliwoœci pach za pomocš
urzšdzeń do liposukcji

Słowa kluczowe: nadpotliwoœć pachowa, podciœnieniowe łyżeczkowanie
gru-czołów potowych, powikłania, leczenie chirurgiczne

Wprowadzenie: Nadmierna potliwoœć pach stanowi poważny problem dla
dotkniętych niš pacjentów. Stosowane dotšd metody leczenia
zachowawczego wydajš się być niewystarczajšco skuteczne, operacje
wycinania lub/i podminowywania skóry pach mogš powodować
wtórne problemy funkcjonalne oraz estetyczne, a zastrzyki
toksyny botulinowej typu A muszš być stale ponawiane. Wobec tych
zastrzeżeń obiecujšca wydaje się być nowa metoda leczenia -
podskórne podciœnieniowe łyżeczkowanie z zastosowaniem
urzšdzeń do liposukcji. Autorzy w macierzystej klinice wykonujš takie
zabiegi od kilku lat.

Cel pracy: Celem pracy było ustalenie bezpieczeństwa, skutecznoœci i
trwałoœci efektu podskórnego podciœnieniowego łyżeczkowania
skóry dołów pachowych w leczeniu ich
nadpotliwoœci. W piœmiennictwie przedstawiano jedynie zalety metody,
pomijajšc zwišzane z niš ryzyko.

Materiał i metody: W cišgu ostatnich 4,5 roku zoperowano opisywanš
metodš 15 pacjentów z nadmiernš potliwoœciš pachowš.
Większoœć zabiegów wykonano w znieczuleniu tumescencyjnym.
Obserwowano wczesne fazy gojenia, następnie pacjenci byli badani po 1
miesišcu, 3 miesišcach i w kolejnych latach po zabiegu (do 4 lat),
proszono ich także o ocenę efektu zabiegu.

Wyniki: U trzech pacjentek z najbardziej aktywnymi postaciami
hyperhydrozy do 3 miesięcy wystšpiła wznowa schorzenia; były one
operowane ponownie z dobrym wynikiem końcowym. Wszyscy pacjenci,
którzy odpowiedzieli po czasie od 1 roku do 4 lat od
operacji (11 spoœród 15 osób), wyrazili
zadowolenie ze skutecznoœci zabiegu. Obserwowano następujšce powikania
gojenia: krwiak, częœciowa martwica skóry pachy,
rozwój przejœciowego podskórnego stwardnienia z
nierównoœciš skóry.

Wnioski: Podskórne łyżeczkowanie wydaje się być
korzystniejsze od wstrzyknięć botuliny A w aspekcie trwałoœci wyniku.
Także w stosunku do operacji z wycinaniem lub/i podminowaniem
skóry wydaje się ono korzystniejsze w aspekcie poważnych
powikłań chirurgicznych. Niemniej jednak nie jest ono metodš pozbawionš
wymienionych wyżej komplikacji.

The treatment of axillery hyperhidrosis with liposuction
instruments

Key words: axillery hyperhidrosis, suction sweat gland curretage,
complications, surgical treatment

Background: Axillary hyperhidrosis constitutes the serious problem to
the affe-cted patients. So far, the employed conservative measures seem
to be disap-pointing, operations with axillary skin excisions,
undermining and/or skin reconstruction may cause secondary functional
and aesthetic problems, while botulinum A toxin injections need to be
repeated frequently. For over 4 years the promising method of
subcutaneous suction curretage, performed with use of liposuction
equiopment was introducd into our practice.

Aim: The aim of this study was to establish the safety, efficacy and
longevity of subdermal (subcorial) suction sweat glands curettage in
the treatment of axillary hyperhidrosis. So far, method seemed to be
devoided of possible risks and drawbacks.

Materials and methods: 15 patients with hyperhidrosis axillaris were
operated with use of lipo-suction tools in the last 4,5 years. The
operations were usually performed in tumescent anesthesia. The early
phases of healing process was monitored, later patients were evaluated
after 1 and 3 months, and during the second to fourth year after
operation and/or asked to assess the effects of the operations.

Results: Three female patients had the recurrence of the disease. They
were operated once more with good result. After 1 to 4 years after
operation all our responders (11 of 15 patients) stated that the
disease totally subsided. The following complications during healing
process were observed: hematomas, partial skin flap necrosis, the
development of the subdermal hardening with temporal surface unevenness.

Conclusions: The suction subdermal curretage seems to be ahead of
botulinum A toxin injections in terms of longer lasting effects. It
results probably with less complication rates than surgical methods
with skin excision and undermining. Nevertheless its not free of risks,
like hematoma, skin necrosis, insufficient effect and transient
hardening of subdermal tissue.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku