Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Żel silikonowy w zapobieganiu i leczeniu blizn przerosłych oraz bliznowców

Żel silikonowy w zapobieganiu i leczeniu blizn
przerosłych oraz bliznowców

nr 6
(35)/listopad-grudzień 2004

Żel silikonowy w zapobieganiu i leczeniu blizn
przerosłych oraz bliznowców

Słowa kluczowe: blizny przerosłe, bliznowce, żel silikonowy

Blizny przerosłe i bliznowce stanowiš przede wszystkim problem natury
estetycznej, nierzadko jednak wywierajš znaczšcy wpływ na kondycję
psychicznš pacjenta. W niektórych przypadkach prowadzš do
upoœledzenia funkcji czynnoœciowych zajętego obszaru i z tego punktu
widzenia wymagajš terapii. Wybór najodpowiedniejszej metody
leczenia zależy w dużej mierze od precyzyjnej oceny klinicznej zmiany,
zebrania dokładnego wywiadu na temat powstania urazu lub jego braku,
wieku blizny bšdŸ keloidu oraz obecnoœci innych, podobnych ognisk.

Generalnie metody leczenia blizn przerosłych i bliznowców
możemy podzielić na chirurgiczne i niechirurgiczne. W przypadku
keloidów izolowany zabieg chirurgiczny stymuluje zwiększonš
produkcję kolagenu i prowadzi zwykle w krótkim czasie do
nawrotu procesu chorobowego, często w większym rozmiarze niż zmiana
wyjœciowa. W przypadku blizn przerostowych korekcyjne zabiegi
chirurgiczne przynoszš znacznie lepsze rezultaty. Wœród
najczęœciej stosowanych nieoperacyjnych metod leczenia wymienić należy
aplikację żelu silikonowego, opatrunki uciskowe, iniekcje doogniskowe
kortykosterydów, kriochirurgię oraz radioterapię. Rzadziej
stosowane metody to ostrzykiwanie otoczenia blizny toksynš botulinowš,
doogniskowe iniekcje werapamilu, kolchicyny, pentoksyfiliny,
5-fluorouracylu oraz interferonu. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi
klinicz-nymi dotyczšcymi leczenia blizn, stosowanie
opatrunków z żelu silikonowego zostało zarekomendowane jako
prosta, bezpieczna i efektywna metoda profilaktyczna, a w przypadku
leczenia większoœci postaci już istniejšcych blizn przerosłych i
bliznowców Đ jako terapia pierwszego rzutu. Żel silikonowy
może być stosowany jako jedyna forma leczenia, można też łšczyć go z
innymi metodami terapeutycznymi, takimi jak ucisk, iniekcje doogniskowe
triamcinolonu czy wreszcie korygujšce zabiegi chirurgiczne.

Silicone gel in the treatment of hypertrophic scars and
keloids

Key words: hypertrophic scars, keloids, silicone gel

Hypertrophic scars and keloids are mostly an aesthetic problem but
sometimes can hardly affect a psychological state of patient. In some
cases they can im-pair function of affected region and therefore need
treatment. Choosing a treatment modality depends upon careful clinical
evaluation of the scar and know-ledge of the healing properties of the
patient.

Hypertrophic scars and keloids can be treated with either surgical or
nonsurgical techniques. Simple surgical excision of a keloid stimulates
additional collagen synthesis and produces a quick recurrence, usually
of a larger keloid. Correctional surgical procedures seem to be a good
treatment for hypertrophic scars. Most popular nonoperative treatment
techniques for scar management are application of silicone gel,
pressure, intralesional triamcinolone acetonide injections, cryosurgery
and X-ray therapy. Additional treatment modalities are botulinum toxin
injections resulting in decreased wound tension, intralesional
injections of verapamil, colchicine, pentoxifylline, 5- fluorouracil
and interferon. According to international scar management
recommendations silicone gel is recommended as safe and effective way
of prevention as well as front line therapy of hypertrophic scars and
keloids. Application of silicone gel can be combined with other
treatment modalities, such as pressure, intralesional triamcinolone
acetonide injections or correctional surgical procedures.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku