Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Porównanie mikrotopografii i profilometrii: dwóch różnych metod oceny nierówności powierzchni skóry

Porównanie mikrotopografii i profilometrii:
dwóch różnych metod oceny nierównoœci
powierzchni skóry

nr 6
(35)/listopad-grudzień 2004

Porównanie mikrotopografii i profilometrii:
dwóch różnych metod oceny nierównoœci
powierzchni skóry

Słowa kluczowe: nierównoœć powierzchni skóry,
badanie mikrotopograficzne, metoda profilometryczna

Wprowadzenie i cel pracy: W ostatnich latach zostały opracowane
różnorodne metody oceny kondycji skóry. Praca ta
ma na celu porównanie wyników analizy
nierównoœci powierzchni skóry z użyciem
dwóch różnych metod pomiarowych: mikrotopografii
i profilometrii.

Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 42 kobiet w wieku 43-62 lata
(œrednia wieku 52,2±SD 5,9) z każdym typem cery dojrzałej.
Wszystkie osoby badane przez okres 6 tygodni stosowały na noc, na twarz
i szyję, krem pielęgnacyjny o deklarowanym działaniu
przeciwzmarszczkowym. Powierzchnię skóry oceniono metodš
mikrotopografii, z użyciem aparatu Visioscan VC 98 (Courage-Khazaka
Electronic GmbH, Niemcy) oraz metodš profilometrycznš, opracowanš przez
Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki
Poznańskiej, z wykorzystaniem aparatu Perthometer S8P (Perthen-Mahr).

Wyniki: Z pomiarów wykonanych metodš profilometrycznš
wynika, iż powierzchnia skóry u 92% osób
regularnie stosujšcych badany krem uległa wygładzeniu, a zmarszczki
zostały spłycone. Natomiast stosujšc analizę mikrotopograficznš
stwierdzono, że u ponad połowy uczestniczek testu zmniejszyła się
głębokoœć, objętoœć oraz liczba zagłębień skóry. WyraŸne
spłycenie nierównoœci występujšcych na powierzchni
skóry zaobserwowano przy użyciu obydwu metod.

Wnioski: Wyniki uzyskane z pomiarów tak metodš
mikrotopograficznš, jak i profilomerycznš, potwierdzajš, że obie
wykorzystane techniki w dobrym stopniu służš badaniu
nierównoœci powierzchni skóry.

Comparison of microtopography and profilometry: two
methods of the skin surface analysis

Key words: skin surface unevenness, microtopographic analysis,
profilometric method

Introduction and aim: In recent years various methods have been
elaborated for evaluating skin condition. The aim of the present work
is to compare the results of skin unevenness analysis using two
different methods Đ microtopography and profilometry.

Material and methods: The investigations encompassed 42 women between
43-62 years old (average age 52.2±SD 5.9) with all types of
mature skin. All subjects were analyzed for 6 weeks and during this
period used a night cream for the face and neck with a declared
anti-wrinkle activity. Skin surface was analyzed by microtopography
using a Visioscan VC 98 (Courage-Khazaka Electronic GmbH, Germany) and
using profilometry elaborated by the Institute of Metrology and
Measurement Systems of the Poznan Institute of Technology using a
Perthometer S8P (Perthen-Mahr).

Results: Measurements obtained by profilometry indicate that the skin
surface in 92% of persons regularly using the investigated cream became
smoother and the wrinkles became shallower. Microtopographic analysis
indicated that in over one-half of the persons participating in the
test the depth, volume and number of skin depressions decreased. A
distinct decrease of unevenness occurring on the skin surface was
observed using both methods.

Conclusions: Results using both microtopography and profilometry
confirm that both used techniques are good for measuring unevenness of
the skin surface.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku