Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Porównanie przeciwstarzeniowego działania wielohydroksykwasów i alfa-hydroksykwasów

Efekt przeciwstarzeniowego działania
wielohydroksykwasów i alfa-hydroksykwasów

nr 6
(35)/listopad-grudzień 2004

Efekt przeciwstarzeniowego działania
wielohydroksykwasów i alfa-hydroksykwasów

Pojawia się coraz więcej prac badawczych majšcych na celu okreœlenie
pozytywnych efektów, jakie wywołuje stosowanie
wielohydroksywasów (PHAs) w pielęgnacji skóry.
Chociaż istniejš niezaprzeczalne dowody na to, że PHAs przeciwdziałajš
starzeniu się skóry, to jak do tej pory nie
porównywano efektów działania alfa- i
wielohydroksykwasów.

Praca badawcza autorów trwała 12 tygodni, przebiegała z
wykorzystaniem produktów zawierajšcych glukonolakton (PHAs)
oraz produktów zawierajšcych kwas glikolowy (AHAs). Oceniano
stopień kliniczny fotostarzenia, a także obiektywne i subiektywne
podrażnienie skóry twarzy na poczštku badania oraz po 6 i 12
tygodniach używania produktu. Wykorzystano również
próbę „nacišgania skóry”,
silikonowš replikę okolicy „kurzych łapek” oraz
samoocenę dotyczšcš efektywnoœci działania i tolerancji na używany
produkt.

Stosowanie obydwu preparatów przyniosło znaczšce korzyœci
dla skóry w za-kresie hamowania procesów
starzenia się, co wykazano stosujšc takie metody oceny, jak repliki
silikonowe, stopniowanie kliniczne oraz próbę
„nacišgania”, okreœlajšcš elastycznoœć
skóry.

Zaobserwowano tylko dwie znaczšce różnice (P<0,05)
pomiędzy produktami, jeżeli chodzi o działanie przeciwstarzeniowe: (1)
największš poprawę w zakresie ziemistoœci cery zaobserwowano po
zastosowaniu kwasów AHA po 12 tygodniach (AHA - 17,1%; PHA -
12,4%); (2) w próbie „nacišgania
skóry” również największš poprawę
zaobserwowano po 12 tygodniach stosowania kwasów AHA (AHA -
13,5%; PHA - 10,2%).

Analiza stopnia podrażnienia skóry oraz samoocena wykazały,
że PHA było lepiej tolerowane niż AHA. Uczucie kłucia i pieczenia były
znacznie silniej odczuwane w grupie pacjentów leczonych
preparatami AHA, zarówno po 6, jak i po 12 tygodniach, a
stopień wrażliwoœci na preparat został oceniony jako większy w grupie
stosujšcej AHA.

Przedstawiona praca dowodzi, że preparaty zawierajšce PHAs sš bardziej
łagodne i przyjazne dla skóry oraz podobnie efektywne, jeœli
chodzi o przeciwdziałanie starzeniu się w porównaniu z
preparatami zawierajšcymi AHA.

A Polyhydroxy Acid Skin Care Regimen Provides Antiaging
Effects Comparable to an Alpha Hydroxyacid Regimen

There have been numerous clinical studies conducted to evaluate the
beneficial effects of the polyhydroxy acids (PHAs) in skincare.
Although there is significant evidence that PHAs provide antiaging
effects to skin, a direct comparison between alpha-hydroxyacids (AHAs)
and PHAs for these effects has not been conducted.

This 12-week clinical study evaluated gluconolac tone -con ta in ing
products (PHAs) in comparison with glycolic acidcontaining products
(AHAs). Clinical grading of photoaging, as well as objective and
subjective irritation, was conducted on the face at baseline and after
6 and 12 weeks of product use. Pinch recoil, silicone replicas of the
crow's-feet area, and selfassessment of product efficacy and tolerance
were also collected.

Both regimens showed significant antiaging benefits to skin as measured
by sili-cone replicas, clinical grading, and pinch recoil for skin
resiliency. There were only 2 statistically significant (P<.05)
differences between the regimens in antiaging benefits: (1) sallowness
showed greater improvement with AHA use at week 12 only (AHA, 17.1%;
PHA, 12.4%), and (2) pinch recoil showed greater improvement with AHA
use at week 12 only (AHA, 13.5%; PHA, 10.2%).

Irritation grading and subject self-assessment showed that the PHA
regimen was better tolerated than the AHA regimen. Stinging and burning
were significantly worse for subjects in the AHA treatment group at
both week 6 and 12, and degree of sensitivity "as rNed worse for the
AHA regimen as well.

The present study shows the enhanced mildness of PHAs and their
equivalence in providing antiaging benefits compared with an AHA
regimen.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku