Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Aktywność katalazy i peroksydazy glutationowej u pacjentów z bielactwem nabytym

Aktywnoœć katalazy i peroksydazy glutationowej u
pacjentów z bielactwem nabytym

nr 1
(36)/styczeń-luty 2005

Aktywnoœć katalazy i peroksydazy glutationowej u
pacjentów z bielactwem nabytym

Słowa kluczowe: peroksydaza glutationowa, katalaza, bielactwo nabyte

Wstęp: Bielactwo nabyte (vitiligo) jest chorobš, w której
dochodzi do odbarwienia skóry w wyniku uszkodzenia
melanocytów. Występuje u około 0,5% populacji. Najbardziej
popularne sš trzy teorie wyjaœniajšce przyczyny choroby: teoria
autoimmunologiczna, teoria o podłożu nerwowym oraz teoria
cytotoksyczna, według której wolne rodniki tlenowe mogš
uszkadzać keratynocyty i melanocyty, prowadzšc w ten sposób
do bielactwa.

Materiał i metody: U 20 pacjentów ze œredniš wieku 31 lat
(10 kobiet i 10 mężczyzn) z bielactwem nabytym, oznaczono aktywnoœć
wybranych enzymów antyoksydacyjnych. U 8
pacjentów występowała aktywna postać bielactwa. Aktywnoœć
enzymów u pacjentów z bielactwem nabytym
oznaczano w erytrocytach krwi obwodowej przed rozpoczęciem leczenia.
Katalazę oznaczano metodš Beersa i Sizera, aktywnoœć peroksydazy
glutationowej - metodš Paglii i ValentineŐa. Katalaza jest enzymem
katalizujšcym reakcje dysproporcjonalizacji nadtlenku wodoru, a
peroksydaza glutationowa katalizuje redukcję nadtlenku wodoru i
nadtlenków organicznych przez zredukowany glutation.

Wyniki: U osób chorych na bielactwo aktywnoœć peroksydazy
glutationowej była niższa niż u osób zdrowych z grupy
kontrolnej. Aktywnoœć katalazy (CAT) była niższa u osób
chorych w porównaniu z aktywnoœciš enzymów u
osób z grupy kontrolnej. Różnice istotne
statystycznie (p<0,05) w porównaniu z grupš kontrolnš
występowały tylko u pacjentów z aktywnš formš bielactwa.

Wnioski: W oparciu o badania własne i dostępnš literaturę autorzy
sugerujš udział enzymów antyoksydacyjnych w powstawaniu plam
bielaczych.

Activity of catalase and glutathione peroxidase in
patients with vitiligo

Key words: glutathione peroxidase, catalase, vitiligo

Introduction: Vitiligo is a skin disease in which on the skin appear
hipopigmentation places, because of damaging of melanocytes. About 0.5%
of population is suffering from vitiligo. The most popular are three
theories which explain causes of vitiligo: autoimmunological theory,
nervous theory and cytotoxic theory.

According to the cytotoxic theory, free oxygen radicals may damage
keratynocytes and melanocytes leading to vitiligo.

Material and methods: In 20 patients mean age: 31 years old (10 females
and 10 males) with vitiligo was evaluated activity of chosen
antioxidant enzymes (catalase and glutathione peroxidase). Eight
patients have been suffered from active form of vitiligo. Activity of
enzymes was evaluated in erythrocytes of blood before the treatment.
Catalase was evaluated using BeersŐ and SizerŐs methods and glutathione
peroxidase was evaluated using PagliaŐs and ValentineŐs methods.
Enzymes activity was lower in patients with vitiligo than in controls.
Catalase is an enzyme which catalised reaction of
dysproporcionalisation of hydrogen peroxide. Glutathione peroxidase
catalised reduction of hydrogen peroxide and organic peroxides by
reduced glutathione.

Results: Level of GSHP-x was lower in patiens with vitiligo than in
controls. Level of CAT was lower in patients with vitiligo than in
controls. Differences important statistically (p<0,05) in
comparison to controls were in the group of patients with active
vitiligo.

Conclusion: Authors suggest, that according to their study and other
papers, antioxidant enzymes are responsible for the hipopigmentation in
vitiligo.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku