Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie kleju cyjanoakrylowego w chirurgii dermatologicznej twarzy

Zastosowanie kleju cyjanoakrylowego w chirurgii
dermatologicznej twarzy

nr 1
(36)/styczeń-luty 2005

Zastosowanie kleju cyjanoakrylowego w chirurgii
dermatologicznej twarzy

Słowa kluczowe: dermatochirurgia, klej tkankowy, cyjanoakrylan 2-oktylu

Wstęp: Cyjanoakrylowe kleje tkankowe sš stosowane od 50 lat w
zabiegowych dziedzinach medycyny. Różnice w budowie
chemicznej warunkujš zróżnicowany okres
półtrwania poszczególnych zwišzków z
tej grupy. Umożliwia to zastosowanie cyjanoakrylanów w
dermatochirurgii, laryngologii, okulistyce zabiegowej, a także
chirurgii naczyniowej.

Materiał i metody: Do zabiegów dermatochirurgicznych z
użyciem kleju cyjanoakrylowego (cyjanoakrylan 2-oktylu)
zakwalifikowanych zostało 6 pacjentów

ze zmianami skórnymi w obrębie twarzy, których
największy wymiar nie przekraczał 15 mm. U wszystkich
pacjentów zastosowano miejscowe znieczulenie nasiękowe.

Wyniki: U wszystkich pacjentów uzyskano bardzo dobry końcowy
wynik kosmetyczny. Nie obserwowano powikłań pooperacyjnych.

Dyskusja: Klejenie ran pooperacyjnych preparatami cyjanoakrylowymi
wymaga odpowiedniej kwalifikacji chorych i edukacji pacjenta odnoœnie
przebiegu okresu pooperacyjnego. Zastosowanie klejów
cyjanoakrylowych umożliwia łatwe i szybkie zaopatrzenie niedużych ran
oraz upraszcza opiekę pooperacyjnš.

Wnioski: Efekty kosmetyczne zabiegów z wykorzystaniem
klejów cyjanoakrylowych sš bardzo zachęcajšce, a fakt mniej
ucišżliwego dla pacjenta okresu pooperacyjnego czyni je wartoœciowš
opcjš terapeutycznš w praktyce dermatochirurgicznej.

Cyanoacrylate topical skin adhesive in dermatological
surgery of the face

Key words: dermatosurgery, skin adhesive, 2-octyl cyanoacrylate

Introduction: Cyanoacrylates have been used as skin adhesives since for
more than 50 years. Structural differences entail various degradation
periods of cyanoacrylates. This indicates their use in dermatosurgery,
laryngology, ophthalmology and vascular surgery.

Material and methods: Six patients with skin lesions on the face
underwent dermatosurgical procedure using cyanoacrylate skin adhesive
(2-octyl cyanoacrylate). Lesions greater than 15 mm were excluded. All
patients were operated under tumescent anesthesia.

Results: In all cases very good cosmetic results were obtained. No
postoperative complications were observed.

Discussion: The use of cyanoacrylate skin adhesives requires cautious
qualification of the patients. It is also connected with a need to
inform the patient about the course of postoperative period. The use of
skin adhesives ensures uncomplicated and fast wound closure and
simplifies post-operative care.

Conclusion: The cosmetic results are very encouraging and comfort of
the postoperative period makes them an interesting option in
dermatosurgical practice.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku