Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Osobowość młodzieży ze zmianami skórnymi w przebiegu trądziku młodzieńczego na podstawie testu NEO-FFI

Osobowoœć młodzieży ze zmianami skórnymi w
przebiegu tršdziku młodzieńczego na podstawie testu NEO-FFI

nr 1
(36)/styczeń-luty 2005

Osobowoœć młodzieży ze zmianami skórnymi w
przebiegu tršdziku młodzieńczego na podstawie testu NEO-FFI

Słowa kluczowe: tršdzik młodzieńczy, osobowoœć, test NEO-FFI

Wstęp: Tršdzik młodzieńczy jest jednš z najczęstszych dermatoz w wieku
dojrzewania i stosunkowo często jest przyczynš dużego dyskomfortu u
pacjentów.

Cel pracy: Celem pracy było zbadanie, czy tršdzik młodzieńczy wpływa na
osobowoœć pacjentów.

Materiał i metody: Grupa badawcza liczyła 54 osoby (24 kobiety i 30
mężczyzn) w wieku od 14 do 31 lat, œrednia wieku wynosiła 19,93. Do
badań wykorzystano test NEO-FFI, w którym oznaczano poziomy
cech osobowoœci: neurotycznoœci, ekstrawersji, otwartoœci na
doœwiadczenie, ugodowoœci i sumiennoœci. W analizie statystycznej
wykorzystano test t-Studenta.

Wyniki badań: Na podstawie testu NEO-FFI stwierdzono u chorych obniżonš
neurotycznoœć, podwyższonš sumiennoœć i ugodowoœć, oraz nie stwierdzono
różnic w poziomach ekstrawersji i otwartoœci na
doœwiadczenia w porównaniu z grupš kontrolnš.

Wnioski: Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że u
pacjentów z tršdzikiem młodzieńczym zwiększona ugodowoœć i
sumiennoœć może być reakcjš obronnš.

Personality of teenagers with skin changes on the course
of juvenile acne on NEO-FFI test

Key words: juvenile acne, personality, NEO-FFI test

Introduction: As juvenile acne is one of the most frequently occurring
dermatoses, it is quite common cause of great discomfort in patients.

Aim: The aim of the research was to investigate the possible influence
of juvenile acne on teenagers' personality.

Material and methods: The investigated group consisted of 54 patients
(24 females and 30 males) age ranged from 14 to 31 years. The mean age
was 19.93. NEO-FFI was used to show the levels of extraversion,
neuroticism, openness to experiences, agreeableness and
conscientiousness. T-Student's test was used for statistical analysis.

Results: Results on the basis of the NEO-FFI test the authors found
that: neuroticism was decreased, agreeableness and conscientiousness
were increased, and openness to experiences and extraversion were
statistically insignificant.

Conclusions: The study showed that juvenile acne patients may have
higher agreeableness and conscientiousness as defense reaction.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku