Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Chirurgia plastyczna: pomiędzy terapią a "medycyną na życzenie"

Chirurgia plastyczna: pomiędzy terapiš a "medycynš na
życzenie"

nr 1
(36)/styczeń-luty 2005

Chirurgia plastyczna: pomiędzy terapiš a
„medycynš na życzenie”

Słowa kluczowe: chirurgia plastyczna, zdrowie, eukrasia, medycyna na
życzenie

Istniejš poważne wštpliwoœci, czy chirurgia plastyczna, a co najmniej
niektóre z jej działań, rzeczywiœcie służš leczeniu
człowieka. Skłania to do uznania, że chirurgia plastyczna stanowi częœć
tzw. "medycyny na życzenie", która definiowana jest jako
wykorzystywanie technik medycznych dla celów innych niż
lecznicze. Celem artykułu jest rozważenie, czy takie rozumienie
chirurgii plastycznej jest rzeczywiœcie właœciwe. Przywołana zostaje
harmoniczna definicja zdrowia. Refleksja ta pozwala wykazać, że
zarówno pojęcie zdrowia, jak i terapii powinno być tak
zredefiniowane, aby nawet kosmetyczne zabiegi chirurgii plastycznej
mogły być nazywane działaniami terapeutycznymi.

Esthetic surgery: between therapy nd "medicine on demand"

Key words: esthetic surgery, health, eukrasia, medicine on demand

There are serious reasons to doubt if an esthetic surgery, or at least
some of its actions, really serves to therapy. This permits to sustain
that plastic surgery makes part of so called "medicine on demand" which
is defined as using of medical treatments in the other than
therapeutics purposes. The aim of the paper is to consider if such an
understanding of the esthetic surgery is correct. The harmonistic
definition of health is recalled. In conclusion, the undertaken
reflection induces necessity to redefine the conception of health as
well as the therpy, so that even cosmetic intervention of esthetic
surgery could be regarded as a therapeutic action.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku