Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie nowego preparatu z kwasem hialuronowym do wypełniania zmarszczek i modelowania ust

Zastosowanie nowego preparatu z kwasem hialuronowym do
wypełniania zmarszczek i modelowania ust

nr 2
(37)/marzec-kwiecień 2005

Zastosowanie nowego preparatu z kwasem hialuronowym do
wypełniania zmarszczek i modelowania ust

Słowa kluczowe: wypełnianie zmarszczek, modelowanie ust, kwas
hialuronowy, dodatnio naładowane dekstranomery

Wstęp: Matridex jest nowym rozpuszczalnym preparatem zawierajšcym kwas
hialuronowy pochodzenie niezwierzęcego w postaci usieciowanej i
nieusieciowanej oraz dodatnio naładowane dekstranomery pobudzajšce
kolagenezę w obrębie tkanki łšcznej. Preparat przeznaczony jest
głównie do wypełniania zmarszczek oraz modelowania ust.

Materiał i metody: 15 kobietom w wieku 29-58 lat wykonano zabiegi
wypełniania zmarszczek oraz modelowania ust metodš iniekcji
podskórnych z użyciem preparatu Matridex (BioPolymer GmbH,
Niemcy). U 5 kobiet wykonano powtórne nastrzykiwanie po 3
tygodniach od pierwszego zabiegu.

Wyniki: U wszystkich pacjentek uzyskano dobry lub bardzo dobry końcowy
efekt kosmetyczny. Nie obserwowano wczesnych ani póŸnych
powikłań zabiegów poza krótkotrwałym
przekrwieniem i obrzękiem w miejscu iniekcji.

Dyskusja: Rozpuszczalne preparaty przeznaczone do wypełnienia
zmarszczek i powiększenia ust sš bardzo często stosowane w dermatologii
estetycznej. Połšczenie kwasu hialuronowego uzyskanego na drodze
fermentacji bakteryjnej z dekstranomerami, które stymulujš
proces powstawania kolagenu w skórze umożliwia uzyskanie
natychmiastowego, a zarazem długotrwałego efektu kosmetycznego.

Wnioski: Preparat Matridex jest skutecznym preparatem do wypełniania
zmarszczek i modelowania ust.

New hyaluronic acid filler in the treatment of wrinkles
and lip augmentation

Key words: wrinkle filling, lip augmentation, hyaluronic acid,
positively charged dextranomeres

Introduction: Matridex is a new resorbable filler which contains
cross-linked and uncross-linked hyaluronic acid of non-animal origin
and positively charged dextranomeres which stimulate formation of
collagen. The product is indicated mainly for filling of wrinkles and
folds and lip augmentation.

Material and methods: 15 females aged 29-58 were included in the study.
Procedures of wrinkle and folds filling and lip augmentation were
performed with Matridex (BioPolymer GmbH, Germany) by subcutaneous
injections. In 5 females the procedure was repeated after 3 weeks.

Results: In all 15 cases good or very good cosmetic results were
obtained. No early or late complications were observed except transient
erythema and local oedema on site of injection.

Discussion: Biogegradable implants for wrinkle correction and lip
augmentation are widely used in aesthetic dermatology. The combination
of hyaluronic acid obtained by bacterial fermentation and dextranomeres
which stimulate synthesis of new collagen provide immediate but
longlasting results.

Conclusion: Matridex can be effectively used for wrinkle and fold
filling, as well as lip augmentation.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku