Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ochronne działanie wybranych surowców kosmetycznych na komórki naskórka poddane działaniu promieniowania ultrafioletowego

Ochronne działanie wybranych surowców
kosmetycznych na komórki naskórka poddane
działaniu promieniowania ultrafioletowego

nr 2
(37)/marzec-kwiecień 2005

Ochronne działanie wybranych surowców
kosmetycznych na komórki naskórka poddane
działaniu promieniowania ultrafioletowego

Słowa kluczowe: promieniowanie ultrafioletowe,
komórki naskórka, apoptoza, folacyna, kinetyna,
fitoDHEA

Wprowadzenie: Komórki skóry jako pierwsze
narażone sš na działanie promieniowania œwietlnego, którego
dobroczynne działanie polega na pobudzeniu układu odpornoœciowego,
natomiast jego nadmiar prowadzi do stanu zapalnego w skórze
i zwiększa apoptozę. Najbardziej szkodliwe działanie przejawia wysoka
dawka promieniowania ultrafioletowego, które powoduje
destrukcję kolagenu, różnego rodzaju dermatozy, plamy
pigmentacyjne i zmiany nowotworowe. Celem pracy było wykazanie,
który z testowanych surowców kosmetycznych:
folacyna, kinetyna czy fitoDHEA, wykazuje działanie zapobiegajšce
powstawaniu i redukujšce apoptozę wywołanš promieniowaniem
ultrafioletowym w komórkach naskórka linii KB.

Materiał i metody: Badania prowadzono na izolowanych ludzkich
komórkach naskórka linii KB. Ocenę żywotnoœci
komórek wykonano testem MTT oraz przy użyciu fioletu
krystalicznego. Apoptozę okreœlono technikš ELISA.

Wyniki: Wykazano, że żaden z badanych surowców kosmetycznych
nie przejawiał działania cytotoksycznego. Folacyna w stężeniu 0,1%
całkowicie chroniła przed indukowanš UVB apoptozš komórek
naskórka. FitoDHEA, choć nie wpływał na zmniejszenie poziomu
apoptozy w komórkach napromienionych, to umożliwiał
tworzenie kolonii komórkowych w stopniu wyższym niż
kinetyna. Nie wykazano ochronnego działania kinetyny na
komórki naskórka uszkodzone działaniem UVB.

Wnioski: Miejscowe stosowanie folacyny jest bardzo dobrš formš ochrony
przed skutkami działania promieniowania ultrafioletowego. W połšczeniu
z filtrami słonecznymi jest skutecznym œrodkiem w walce z
fotostarzeniem.

Protective effect
of selected cosmetic raw materials on UVB irradiated epidermal cells

Key words: ultraviolet radiation, epidermal cells, apoptosis, folacin,
kinetin, fitoDHEA

Introduction: Cells of the epidermis are in the front line for exposure
to the actions of visible light radiation, the beneficial effects of
which rely on stimulation of the immune system, yet its excess leads to
skin inflammation and increases apoptosis. A high dose of ultraviolet
radiation exhibits the greatest damaging effects, causing destruction
of collagen, various types of dermatosis, pigmentation and skin
discoloration as well as neoplastic lesions. The aim of this work was
to demonstrate, which of the tested cosmetic raw materials: folacin,
kinetin or fitoDHEA reduce and/or protect against the apoptosis of the
epidermal cells, line KB, caused by ultraviolet radiation.

Materials and methods: The studies were conducted on isolated human
epidermal cells of the KB line. The MTT test as well as crystal violet
were applied to assess cell viability. Apoptosis was measured by ELISA
assay.

Results: It has been shown herein, that none of the tested cosmetic
materials demonstrate cytotoxic activity. Folacin, at a concentration
of 0.1%, completely protected against UVB-induced apoptosis of
epidermal cells. FitoDHEA, even though it had no influence on the level
of apoptosis in the irradiated cells, it's successfully enabled the
formation of cell colonies to a greater extent than kinetin. The
protective effect of Kinetin upon epidermal cells damaged by the action
of UVB radiation has not been demonstrated.

Conclusions: The local action of folacin constitutes a very good form
of protection from the effects of ultraviolet radiation. Combined with
sun screens, it is an effective tool in the fight against photoaging.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku