Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany skórne wywołane kontaktem z wodą (I)

Zmiany skórne wywołane kontaktem z wodš

nr 3
(38)/maj-czerwiec 2005

Zmiany skórne wywołane kontaktem z wodš

Słowa kluczowe: woda, pokrzywka, œwišd, podrażnienie

Przedłużony kontakt ze œrodowiskiem wodnym różnego typu
(woda wodocišgowa, morska, w basenie itp.) może spowodować występowanie
niekorzystnych zjawisk na skórze. Ich przyczyny wišżš się z
różnym składem chemicznym wody, jej pH, temperaturš,
obecnoœciš bakterii oraz specyficznej flory i fauny. Mogš dotyczyć
również osób uprawiajšcych sporty wodne i polegać
na występowaniu kontaktowych zmian zwišzanych z uczuleniem na barwniki,
składniki gumy, żywice epoksydowe lub formaldehyd, występujšce w
kostiumach, sprzęcie do nurkowania itp. W artykule omówiono
reakcje skóry zwišzane bezpoœrednio i poœrednio z kontaktem
z wodš: pokrzywkę, œwišd skóry, zmiany z podrażnienia.

Skin changes due to the contact with water

Key words: water, urticaria, pruritus, irritation

Prolonged contact with water envirorment of any kind (tap water, sea
water or water in swimming pool etc.) may cause an appearance of
different skin reactions. Their grounds are connected with a different
chemical composition of water, its pH, temperature, a presence of
bacteria and specific flora and fauna. They can also refer to people
who are practicing water sports and they are appearing on the skin as
contact changes connected with allergies on pigments, elements of gum,
epoxy resin and formaldehyde (being a part of sport or diving outfits).
The work describes skin reactions connected in a direct and indirect
way with water: urticaria, pruritus and chronic dermatitis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku