Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Alergia kontaktowa na miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe

Alergia kontaktowa na miejscowe preparaty
glikokortykosteroidowe

nr 3
(38)/maj-czerwiec 2005

Alergia kontaktowa na miejscowe preparaty
glikokortykosteroidowe

Słowa kluczowe: alergia kontaktowa, wyprysk, glikokortykosteroidy,
naskórkowe testy płatkowe

Alergiczna reakcja kontaktowa wywołana miejscowymi preparatami
glikokortykosteroidowymi, która rozwija się na podłożu IV
typu nadwrażliwoœci, według klasyfikacji Gella i Coombsa, stanowi
istotny problem diagnostyczno-leczniczy. Zgodnie z obserwacjami
prowadzonymi przez wiele oœrodków klinicznych, częstoœć
rozpoznawania wspomnianego zjawiska istotnie wzrasta na całym œwiecie,
co wynika m.in. z lepszego warsztatu diagnostycznego, jakim
współczeœnie dysponujemy. W niniejszym artykule
przedstawiono przeglšd danych piœmienniczych dotyczšcych możliwoœci
występowania reakcji alergicznej typu opóŸnionego, wywołanej
stosowaniem miejscowych preparatów glikokortykosteroidowych.
Jest to zagadnienie niezwykle istotne, gdyż alergeny
glikokortykosteroidowe uznano za alergeny roku 2005, którym
należy poœwięcić szczególnš uwagę.

Contact allergy to topical glycocorticosteroids

Key words: contact allergy, eczema, corticosteroids, patch tests

Allergic contact reaction caused by topical cortocosteroids, resulting
from type IV hypersensitivity according to Gell and Coombs
classification is considered to be an important diagnostic and
therapeutic problem. According to observations reported by various
clinical research groups the prevalence of contact allergy to
corticosteroids tends to increase all over the world and it might be at
least partially related to the better methodology of diagnostic
procedures. This paper presents literature data on delayed allergic
hypersensitivity reactions to topical corticosteroids. It seems to be
an especially important phenomenon because corticosteroids as allergens
has been classified as allergens of the year 2005 and should be closely
looked at contemporary.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku