Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zmiany paznokciowe w chorobach ogólnoustrojowych

Zmiany paznokciowe w chorobach
ogólnoustrojowych

nr 4
(39)/lipiec-sierpień 2005

Zmiany paznokciowe w chorobach
ogólnoustrojowych

Słowa kluczowe: zmiany paznokciowe, choroby ogólnoustrojowe

Zmiany w obrębie paznokci mogš towarzyszyć wielu chorobom
ogólnoustrojowym, a zaburzenia aparatu paznokciowego sš
niejednokrotnie dobrym wskaŸnikiem toczšcego się układowego procesu
chorobowego. Wiele schorzeń układowych przebiega ze zmianami w obrębie
płytki paznokciowej, łożyska paznokcia bšdŸ wałów
paznokciowych. Znajomoœć zmian paznokciowych często ułatwia lub wręcz
umożliwia postawienie ostatecznej diagnozy. Dany typ zmian może
występować w kilku lub nawet w licznych chorobach
ogólnoustrojowych. Inne natomiast mogš być charakterystyczne
tylko dla okreœlonych schorzeń układowych.

W zwišzku z rozległoœciš powyższego problemu, autorzy artykułu skupili
się na wybranych, najczęœciej występujšcych zmianach paznokciowych w
chorobach ogólnoustrojowych, mogšcych mieć znaczenie w
codziennej praktyce lekarskiej. Omówione zostały paznokcie
i/lub palce pałeczkowate, drobne wynaczynienia, paznokcie
„half and half”, paznokcie Muehrcke’go,
paznokcie Terry’ego, paznokcie Meesa i linie Beau, czerwony
obłšczek oraz zespół żółtych paznokci. Wydaje
się, że ocena płytek paznokciowych, będšca integralnym elementem
badania dermatologicznego, powinna być również uwzględniana
przez lekarzy innych specjalnoœci, szczególnie
internistów i lekarzy pierwszego kontaktu, w trakcie badania
przedmiotowego.

Nail changes in systemic diseases

Key words: nail changes, systemic diseases

Nail changes accompany many systemic diseases and can be a good
indicator of the ongoing systemic process. A lot of disorders are
associated with matrix, nail plate, nail bed or nail folds changes. The
knowledge of these abnormalities is often the clue to a proper
diagnosis. Some other changes are present in few or even numerous
systemic diseases, however anothers can be characteristic for specified
ones.

As the problem seems to be very vast the authors concentrated on the
most commonly seen nail changes in systemic disorders –
significant in daily medical practice. They are discussing nails and/or
clubbed fingers, small extravasations, nails „half and
half”, Terry’s nails, Muehrcke’s nails,
Mees’ nails and Beau‘s lines, red lanula and yellow
nails syndrome. It seems that the evaluation of nails, which is an
integral part of dermatological investigation, should be taken under
consideration by all the others specialists, especially family doctors
and internists during physical examination.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku