Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Problem alergii kontaktowej u chorych na atopowe zapalenie skóry

Problem alergii kontaktowej u chorych na atopowe
zapalenie skóry

nr 4
(39)/lipiec-sierpień 2005

Problem alergii
kontaktowej u chorych na atopowe zapalenie skóry

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, alergia kontaktowa,
naskórkowe testy płatkowe

Alergiczny wyprysk kontaktowy według różnych
szacunków dotyczy do 40% chorych na atopowe zapalenie
skóry (AZS), stanowišc ważny, nie w pełni poznany problem
kliniczny. Za najczęstsze alergeny kontaktowe w tej grupie chorych
uważa się zwišzki metali, mieszaninę alergenów zapachowych,
lanolinę, balsam peruwiański oraz siarczan neomycyny. W grupie chorych
na atopowe zapalenie skóry przyjmuje się, że częstoœć
alergii kontaktowej w odniesieniu do glikokortykosteroidów
wynosi około 3%. Na podstawie prowadzonych badań klinicznych
wyodrębniono grupy zwiększonego ryzyka rozwoju alergii kontaktowej,
szczególnie w odniesieniu do alergenów niklu. Do
grup tych zaliczono osoby płci żeńskiej, pacjentów w młodym
wieku i pacjentów z dodatnim wywiadem rodzinnym lub
osobniczym, dotyczšcym chorób z kręgu atopii.
Rozpowszechnienie zarówno alergenów metali, jak i
zwišzków zapachowych, najczęstszych uczulajšcych
alergenów kontaktowych w grupie chorych na AZS, wskazuje na
ryzyko rozwoju alergii kontaktowej oraz narastanie problemów
terapeutycznych. Ponadto duże prawdopodobieństwo rozwoju wyprysku
zawodowego powoduje koniecznoœć wlaœciwej edukacji,
szczególnie młodych pacjentów, w zakresie wyboru
przyszłego zawodu.

W niniejszym artykule przedstawiono przeglšd danych literaturowych
dotyczšcych występowania alergicznej reakcji kontaktowej w grupie
chorych na AZS. Zaprezentowane również zostały wstępne
wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze i Klinice Dermatologii AM w
Poznaniu, dotyczšcych tego niezwykle interesujšcego problemu
klinicznego.

Contact allergy problem in patients with atopic
dermatitis

Key words: atopic dermatitis, contact allergy, patch tests

Allergic contact dermatitis in patients with atopic dermatitis (AD)
affects up to 40% of cases, which creates important and not clearly
recognized clinical problem. Metals allergens, fragrances, lanolin,
balsam of Peru and neomycin sulphate are among the most common contact
allergens in this patients’ group. Frequency of contact
allergy to glucocorticosteroids is about 3% of the atopic dermatitis
patients. On the base of clinical trials the group of risk factors for
developing delayed type of hypersensitivity to metals, especially
nickel sulphate, in AD patients was established and includes: female
gender, young age and family or personal history of atopic diseases.
High prevalence of metal and fragrances allergens, common contact
allergens as causative factors in AD patients indicates the risk of
contact allergy development and the therapeutic difficulties. Moreover
definite possibility of developing occupational contact dermatitis
indicates the necessity of the proper patients’ education
concerning the character of chosen occupation in young patients.

This paper presents literature data on allergic contact reaction in
patients with atopic dermatitis. Moreover the initial results of
researches conducted in Dermatology Department of University of Medical
Sciences in Poznan considering this very interesting clinical problem
are presented.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku