Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Opóźnienie podjęcia leczenia pacjentów z rakiem skóry – zwłoka chorych, błędy lekarzy

OpóŸnienie podjęcia leczenia
pacjentów z rakiem skóry – zwłoka
chorych, błędy lekarzy

nr 4
(39)/lipiec-sierpień 2005

OpóŸnienie podjęcia leczenia
pacjentów z rakiem skóry – zwłoka
chorych, błędy lekarzy

Słowa kluczowe: rak skóry, opóŸnione leczenie,
błędy lekarzy

OpóŸnienie podjęcia leczenia chorych z rakiem
skóry jest głównym powodem niepowodzenia terapii.
Wœród przyczyn opóŸnień wyróżnić
należy zwlokę chorych oraz błędy lekarzy. Zwłoka chorych uwarunkowana
jest zarówno niewystarczajšcš wiedzš o rakach
skóry, jak i względami praktycznymi. Obserwuje się
również zjawisko „zaprzeczania chorobie”
– tacy chorzy trafiajš do specjalisty z bardzo zaawansowanymi
nowotworami. OpóŸnienie spowodowane przez lekarzy wynika
najczęœciej z ignorowania zmian skórnych oraz traktowania
raków skóry jako jednorodnš, niegroŸnš grupę
nowotworów. Ocenia się że ok. 10% raków
podstawnokomórkowych sš to nowotwory wysokiego ryzyka
wznowy. Wymagajš one bardziej agresywnego leczenia.

Edukacja zarówno pacjentów, jak i lekarzy ma
kluczowe znaczenia dla zredukowania opóŸnienia w podjęciu
leczenia.

Delays in skin cancer treatment initiation –
postponement by patients, medical errors

Key words: skin cancer, delays in treatment, doctors’ mistakes

Delays in skin cancer treatment initiation is a main cause of therapy
failure. Among reasons of delay there are – postponement by
patiensts and doctors’ mistakes. Patients’
postponement is mainly caused by insuffitiant knowledge about skin
cancers and by practical reasons. Also, there is a phenomenon of
neglecting disease observed – that’s why patients
are reaching medical offices with very advanced cancers. Delays caused
by doctors are consequence of their ignorance (they ignoring some skin
changes treating skin cancers as homogenous and not dangerous group of
neoplasms). It’s been estimated that 10% of carcinomas
basocellulare are tumors of high risk recurrence. They require more
agressive treatment.

That’s why education of patients and doctors handling cases
of skin cancers has a key meaning in reduction of delays in treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku