Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ogólna antybiotykoterapia w średniociężkich postaciach trądziku pospolitego

Ogólna antybiotykoterapia w œredniociężkich
postaciach tršdziku pospolitego

nr 5
(40)/wrzesień-paŸdziernik 2005

Ogólna antybiotykoterapia w œredniociężkich
postaciach tršdziku pospolitego

Słowa kluczowe: tršdzik pospolity, azytromycyna, doksycyklina

Wstęp: Rozpoczynajšc leczenie tršdziku, należy brać pod uwagę nie tylko
jego postać, ale także nasilenie łojotoku, rozległoœć zmian, skłonnoœć
do bliznowacenia, towarzyszšce choroby, prowadzonš już wczeœniej
terapię oraz stan emocjonalny pacjenta.

Materiał i metody: W pracy porównano wyniki leczenia
dwóch grup chorych z œredniociężkš postaciš tršdziku,
którzy ukończyli 14. rok życia. U pacjentów tych
stosowano azytromycynę (Sumamed® Pliva Kraków ZF
S.A.) lub doksycyklinę metodš podwójnie œlepej
próby. Spoœród 240 zrandomizowanych chorych,
którzy przyjmowali doustnie antybiotyk, 120 otrzymywało
azytromycynę, w tabletkach po 500 mg. Lek ten podawano tylko w
pierwszym tygodniu, raz na dobę po 1 tabletce, przez pierwsze 3 dni
tygodnia, a następnie 1 tabletkę każdego pierwszego dnia, od 2. do 10.
tygodnia. Natomiast 120 innych chorych otrzymywało 1 kapsułkę
doksycykliny, po 100 mg, codziennie przez 12 tygodni, z wyjštkiem
pierwszego dnia kuracji, kiedy podano 2 kapsułki.

Wyniki i omówienie: Uzyskane wyniki badań wskazujš na
porównywalnš skutecznoœć azytromycyny i doksycykliny, przy
znacznie krótszym okresie i prostszym schemacie podawania
azytromycyny. Krótsze stosowanie i prosty schemat jej
podawania sš bardzo korzystne dla pacjenta, gdyż zmniejszajš możliwoœć
wystšpienia działań niepożšdanych oraz zapewniajš lepszš
współpracę pacjenta, powodujšc tym samym wysokš skutecznoœć
leczenia.

Wnioski: Uzyskane wyniki wskazujš, że azytromycyna jest
równie skuteczna jak doksycyklina w leczeniu doustnym
œredniociężkich postaci tršdziku pospolitego, mimo znaczne
krótszego okresu jej podawania.

Azytromycyna ze względu na krótki okres i prosty schemat
podawania, znacznš skutecznoœć oraz niewielkie i rzadkie działania
niepożšdane może być podstawowym antybiotykiem, stosowanym doustnie w
leczeniu œredniociężkich postaci tršdziku pospolitego.

Systemic antibiotic therapy in moderate forms
of acne vulgaris

Key words: acne vulgaris, Azithromycin, Doxycycline

Introduction: Beginning the treatment of acne, one ought to consider
not only the clinical form of the disease but also the intensity of
seborrhea, extensiveness of pathological changes, scars’
ability, coexisting disorders, previously received treatment and the
emotional state of the patient.

Material and methods: In the study a comparison of the effects of
treatment of two groups of patients, over 14 years old, with moderate
forms of acne was made. These individuals were treated with
Azithromycin (Sumamed® Pliva Kraków ZF S.A.) or
Doxycycline as a method of double-blind trial. Among 240 randomized
patients who were treated with systemic antibiotic, 120 individuals
were using Azithromycin in 500 mg tablets. This drug was received by
the patients in the first week of therapy in the dosage of 1 tablet per
day in the first three days of the week and afterwards in the first day
of the second till tenth week. The other 120 patients were given
Doxycycline in 100 mg capsules daily for 12 weeks, apart from the first
day of treatment when individuals received 2 capsules.

Results and discussion: The received results of the investigation show
a similar efficacy of Azithromycin and Doxycycline in case of
significantly shorter duration and simpler dosing of Azithromycin.
Shortening the period of Azithromycin therapy and simple posology is
very proper for the patients due to dec-reased occurrence of
undesirable effects together with a better patient’s
compliance thus assure high treatment efficacy.

Conclusions: Although much shorter duration of Azithromycin treatment
was received by the patients, the obtained results show that
Azithromycin is as equally effective as Doxycycline in systemic therapy
of moderate forms of acne vulgaris.

Azithromycin due to short duration of therapy, simple posology,
significant efficacy and a few seldom occurring undesirable effects can
be a basic antibiotic used systemically in the treatment of moderate
forms of acne vulgaris.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku