Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń – problemy diagnostyczne

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń –
problemy diagnostyczne

nr 5
(40)/wrzesień-paŸdziernik 2005

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń –
problemy diagnostyczne

Słowa kluczowe: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, chłoniak,
diagnostyka

Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń to heterogenna grupa
chorób, które mogš dotyczyć tylko
skóry lub być manifestacjš poważnych, często zagrażajšcych
życiu schorzeń układowych. Postawienie właœciwego rozpoznania
niejednokrotnie może jednak sprawiać wiele trudnoœci.

Autorki przedstawiajš przypadek 45-letniej chorej z plamiczš osutkš,
występujšcš symetrycznie na kończynach dolnych, która
pojawiła się 2 lata po zakończeniu chemioterapii z powodu chłoniaka
B-komórkowego. Na skórze sutka prawego
stwierdzono stwardniałe rumieniowo-naciekowe ognisko o wymiarach 4 x 7
cm, utrzymujšce się od 7 lat. Zmianom skórnym towarzyszyła
limfadenopatia i splenomegalia. Badania histologiczne: ze zmian
skórnych na podudziu – vasculitis
leukocytoclastica cum eosinophilia, ze zmiany na sutku –
dermatofibroma, z węzła chłonnego pachy prawej –
lymphadenitis reactiva. Badania laboratoryjne: OB – 80/100,
leukocytoza – 20,2 G/L, eozynofilia – 22%,
hiperbeta – 9,5% i hipergammaglobulinemia – 23,7%,
IgE – 19200 IU/ml (N: 0--100,0 ), IgA – 11,9 g/l
(N: 0,7-4,0 ), IgG – 17,7 g/l (N: 7,0-16,0 ), czynnik
reumatoidalny oraz krioglobuliny – ujemne. Badania
immunologiczne: pANCA, cANCA, ANA – ujemne. Wykluczono
infekcje bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, uczulenie na leki i
alergeny pokarmowe. Badanie cytologiczne szpiku – prawidłowe,
jednak z eozynofiliš 13%.

W rozpoznaniu różnicowym zwrócono uwagę na
układowe schorzenia przebiegajšce z eozynofiliš, zespoły nakładania,
jak również paraneoplastyczny charakter schorzenia.
Rozpoznanie chłoniaka T-komórkowego ustalono po
6-miesięcznej obserwacji, na podstawie badania trepanobioptycznego
szpiku i badania biomolekularnego.

Ponieważ leukocytoklastyczne zapalenie naczyń może wyprzedzać
rozpoznanie schorzenia limfoproliferacyjnego, chorzy z plamiczš osutkš
powinni być monitorowani w tym kierunku.

Leukocytoclastic vasculits –
diagnostic problems

Key words: leukocytoclastic vasculitis, lymphoma, diagnostics

Leukocytoclastic vasculitis is presented as heterogeneus disease group
which may be manifested as cutaneous lesions only, or as serious
frequently life threatened systemic disorders. The establishment of the
proper diagnosis may cause in many cases several difficulties.

We present a case of 45-year-old woman with purpuric exanthema on legs
which appeared 2 years after the end of the chemiotherapy because of a
B-cell lymphoma. There was a 4 x 7 cm erythematous sclerotic, firm
plaque on the right breast of 7 years duration. Skin lesions were
accompanied by lymphadenopathy and splenomegaly. Histopathology: the
lesions on the leg – vasculitis leukocytoclastica cum
eosinophilia, the lesion on the breast – dermato-fibroma, the
right axillar lymphnode – lymphadenitis reactiva. Laboratory
findings: ESR – 80/100, leukocytosis – 20,2 G/L,
eosinophilia – 22%, hyperbeta – 19,5%,
hypergammaglobulinemia – 23,7%, IgE – 19200 IU/ml
(N: 0-100,0), IgA – 11,9 g/l (N: 0,7-4,0), IgG –
17,7 g/l (N: 7,0-16,0), rheumatoid factor and cryoglobulins –
negative. Immunological findings: pANCA, cANCA, ANA –
ne-gative. Infections (bacterial, viral, parasitic), hypersensitivity
to drugs and food allergens were excluded. Bone marrow cytology
– normal but with eosinophilia 13%. In differential diagnosis
attention was paid to systemic disorders with eosinophilia, overlap
syndromes and paraneoplastic disease. After 6 months follow-up the
diagnosis of a T-cell lymphoma was established by bone marrow
histopathology and biomolecular investigation.

Since leukocytoclastic vasculitis may predate the diagnosis of the
lymphoproliferative disease the patients with purpuric exanthema should
be monitored for this issue.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku