Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Ocena wpływu kremu zawierającego niacynamid, kompleks witamin i filtry przeciwsłoneczne na zmniejszanie się objawów starzenia się skóry

Ocena wpływu kremu zawierajšcego niacynamid, kompleks
witamin i filtry przeciwsłoneczne na zmniejszanie objawów
starzenia się skóry

nr 5
(40)/wrzesień-paŸdziernik 2005

Ocena wpływu kremu zawierajšcego niacynamid, kompleks
witamin i filtry przeciwsłoneczne na zmniejszanie objawów
starzenia się skóry

Słowa kluczowe: niacynamid, preparaty miejscowe, starzenie
skóry

Wstęp: Niacynamid, czyli amid kwasu nikotynowego (witamina B3 lub PP),
dotychczas stosowany w lecznictwie ogólnym, zwłaszcza w
leczeniu pelagry, znajduje ostatnio również zastosowanie w
leczeniu miejscowym.

Cel pracy: Celem badania była ocena wpływu wpływu kremu zawierajšcego
niacynamid, kompleks witamin i filtry przeciwsłoneczne na zmniejszanie
objawów zwišzanych z procesem starzenia się
skóry.

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 kobiet w wieku 31-61 lat,
które stosowały niacynamid w postaci kremu dziennego i
nocnego przez okres 5 tygodni. Oceny działania kremów
dokonano w oparciu o analizę zdjęć cyfrowych wykonanych za pomocš
urzšdzenia BIS (Beauty Imaging System), badania stopnia nawilżenia
skóry korneometrem oraz badania klinicznego. Okreœlano
liczbę przebarwień widocznych i ukrytych, wpływ kremów na
czynnoœć ujœć gruczołów łojowych, liczbę zmarszczek oraz
stopień nawilżenia warstwy rogowej. Ocenie poddano również
tolerancję preparatów.

Wyniki: Badania wykazały wyraŸny wzrost zawartoœci wody w warstwie
rogowej naskórka, œrednio o 17 jednostek, tj. o 34,17%.
Liczba przebarwień ukrytych uległa zmniejszeniu œrednio o 35%, zaœ
widocznych o 3%. Zaobserwowano również zwężenie ujœć
gruczołów łojowych. Liczba zmarszczek zmniejszyła się
œrednio o 13%. Odnotowano bardzo dobrš tolerancję preparatów
oraz brak ich działania drażnišcego i alergizujšcego.

Wnioski: Kremy zawierajšce niacynamid, kompleks witamin i filtry
przeciwsłoneczne zmniejszajš objawy zwišzane z procesem starzenia się
skóry, co przejawia się poprawš nawilżenia
naskórka oraz redukcjš przebarwień.

Evaluation of efficacy of cream containing
niacinamide, vitamins and sunscreens in reducing skin aging signs

Key words: niacinamide, topical preparations, skin aging

Introduction: Niacinamide or amide of nicotinic acid (vitamin B3 or
PP), until now known for its usefulness in systemic treatment, mainly
in treatment of pe-llagra, has recently been used in topical
preparations.

Aim of the study was to evaluate the efficacy of topical preparation
containing niacinamide, vitamins and sunscreens in reducing symptoms of
skin aging.

Material and methods: 30 women, aged 31-61, were enrolled in the study.
Niacinamide in cream formula has been applied twice daily for 5 weeks.
The efficacy of the treatment was assessed using digital photography
system BIS (Beauty Imaging System), corneometer measurements and
clinical evaluation. The number of hyperpigmented spots, wrinkles, the
size of sebaceous glands and hydration of epidermis were taken into
consideration. The overall tolerance of preparation was also assessed.

Results: The study revealed significant increase in water content of
stratum corneum, on average by 17 units, i.e. 34.17% measured with
corneometer. The number of hyperpigmented hidden spots was reduced on
average by 35%, and visible spots by 3%. The reduction of the
appearance of sebaceous glands was also observed and decrease in number
of wrinkles by 13% were also noted. The preparation was well tolerated
by patients with no signs of allergy or irritation.

Conclusions: Topical preparations containing niacinamide, vitamins and
sunscreens reduce signs of skin aging via increasing of hydration of
epidermis and reduction of number of hyperpigmented spots.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku