Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Odczyny alergiczne okolicy ust i czerwieni wargowej spowodowane kosmetykami

Odczyny alergiczne okolicy ust i czerwieni wargowej
spowodowane kosmetykami

nr 5
(40)/wrzesień-paŸdziernik 2005

Odczyny alergiczne okolicy ust i czerwieni wargowej
spowodowane kosmetykami

Słowa kluczowe: kosmetyki, alergia, zespół nietolerancji
kosmetyków

Alergia na kosmetyki jest coraz częœciej występujšcš dolegliwoœciš.
Wraz z wprowadzeniem ustawy regulujšcej skład kosmetyków i
obrót nimi powstała szansa na łatwiejsze rozpoznawanie
konkretnych alergenów i zmian skórnych, za
które sš one odpowiedzialne. Do najczęœciej alergizujšcych
substancji należš perfumy, konserwanty, podłoża, barwniki i żywice.
Istotne jest również rozróżnianie reakcji
podrażnienia obiektywnego i subiek-tywnego oraz coraz częstsze
występowanie zespołu nietolerancji kosmetyków.

Allergy to cosmetics on lips end perioral region

Key words: cosmetics, allergy, status cosmeticus

Allergy to cosmetics is recently much more common ailment of society.
Nowadays the rules of composition and distribution of cosmetics are
settle and there is a chance of better diagnosis of allergens and
cosmetics allergy. The most often cosmetic allergens are: perfumes,
preservatives, basis, colorants, resins. The important of reaction post
cosmetics are difference between allergy and subjective and objective
irritation. Most often we are dealing with ”status
cosmeticus” at our patients.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku