Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Szczepionka przeciw HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i innych nowotworów

Etiopatogeneza i obraz kliniczny tršdziku pospolitego

nr 3
(44)/maj-czerwiec 2006

Szczepionka przeciw HPV jako pierwotna
profilaktyka raka szyjki macicy i innych nowotworów

Słowa kluczowe: HPV, rak szyjki macicy, brodawki płciowe, szczepionka

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstoœci występowania nowotworem
złoœliwym u kobiet. Badania molekularne, epidemiologiczne i obserwacje
kliniczne jednoznacznie wskazujš, że głównym jego czynnikiem
etiologicznym sš długotrwałe zakażenia onkogennymi typami wirusa
brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus, HPV). Wirusy te wywołujš
stany przedrakowe, raka szyjki macicy, a  w przypadku HPV
niskiego ryzyka - zmiany łagodne (kłykciny kończyste lub brodawki
płciowe). (...)

Najnowsze badania wskazujš, że skutecznš metodš pierwotnej profilaktyki
raka szyjki macicy może być zapobieganie infekcjom HPV przez
zastosowanie szczepionki przeciw tym wirusom. Szczepionki takie
zapobiegajš praktycznie w 100% powstawaniu zmian przednowotworowych na
szyjce macicy, będšcych prekursorem raka tego narzšdu. Najbardziej
zaawansowane sš prace nad poczwórnš szczepionkš przeciw
HPV6/11/16/18, która powinna być dostępna w Europie na
przełomie 2006/2007 roku.

 

Vaccine against HPV as primary prophylaxis
of cervix cancer and other neoplasms

Key words: HPV, cervix cancer, genital warts, vaccine

Cervix cancer is the second neoplasm in terms of occurrence of the
disease rate among women. Molecular and epidemiologic researches and
also clinical observations indicate with no doubt that the main
etiologic factor is a long term infection caused by oncogenic types of
Human Papillomavirus (HPV). Those viruses induce precancerous lesions,
cervix cancer, and in case of low risk HPV - benign lesions like
(genital warts and condyloma acuminatum). (...)

The most current researches indicate, that the most effective method of
primary prophylaxis in case of cervix cancer can be a prevention
against HPV infections by vaccination against those viruses. These
vaccines are preventing practically in 100% against these types of
precancerous changes on the cervix (which are precursors of cervix
cancer). The most advanced researches are those with quadruple vaccine
against HPV6/11/16/18, which should be available in Europe on the turn
of year 2006.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku