Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metody usuwania nadmiernego owłosienia - wczoraj i dziś

Metody usuwania nadmiernego owłosienia - wczoraj i dziœ

nr 3
(44)/maj-czerwiec 2006

Metody usuwania nadmiernego owłosienia -
wczoraj i dziœ

Słowa kluczowe: owłosienie, laseroterapia, usuwanie owłosienia

Nadmierne owłosienie ciała lub owłosienie prawidłowe, ale postrzegane
obecnie jako zbędne, stanowi jednš z głównych przyczyn
zgłaszania się pacjentów po poradę dermatologicznš. W ocenie
stanu klinicznego należy zawsze wzišć pod uwagę możliwoœć istnienia
przyczyn endokrynologicznych, nowotworowych bšdŸ uwarunkowań
genetycznych, które wymagajš dalszej diagnostyki i leczenia
celowanego.

W pracy przedstawiono metody usuwania zbędnego owłosienia z
zastosowaniem technik miejscowych. Do najczęœciej wymienianych w
literaturze metod depilacji zalicza się usuwanie owłosienia mechaniczne
i chemiczne za pomocš tradycyjnych œrodków, IPL, laserowe
metody depilacji oraz miejscowe aplikowanie m.in. eflornityny. Na
podstawie przeglšdu piœmiennictwa dokonano analizy skutecznoœci
wybranych metod usuwania zbędnego owłosienia wraz z ocenš możliwych
powikłań i następstw.

 

Methods of excessive hair removing
 - yesterday and today

Key words: hair of the body, laserotherapy, hair removing

Excess hair growth, as well as normal hair of the body, is the most
common cause of the dermatological visits at the specialist. In the
clinical assessment some pathologic conditions such as hormonal,
neoplasmatic and genetic should be taken into account. They demand the
next diagnostic procedures and the sufficient therapy.

In the paper methods of hair removing with topical techniques were
described.

The most popular and well known in the literature depilation techniques
are: mechanic and chemical removing with traditional methods, IPL
methods, laserotherapy and topical application of eflornithin. Due to
the literature the analysis of efficiency of selected hair-removing
methods was done. Also complications and side effects of these methods
were described.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku