Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Fotodermatozy związane z wrodzoną lub nabytą utratą właściwości ochronnych skóry

Fotodermatozy zwišzane z wrodzonš lub nabytš utratš
właœciwoœci ochronnych skóry

nr 4
(45)/lipiec-sierpień 2006

Fotodermatozy zwišzane z wrodzonš lub
nabytš utratš właœciwoœci ochronnych skóry

Słowa kluczowe: fotodermatozy, genodermatozy, fotoagrawacja

W pracy przedstawiono choroby skóry zwišzane z
nadwrażliwoœciš na œwiatło słoneczne. Można je podzielić na trzy grupy:
wrodzona lub nabyta utrata właœciwoœci ochronnych skóry,
genofotodermatozy i choroby zaostrzajšce się pod wpływem œwiatła. W
pierwszej grupie opisano następujšce choroby: bielactwo nabyte,
albinizm, zespół Chediaka-Higashiego, zespół
Vogt-Koyangi i Xero-derma pigmentosum. Genofotodermatozy to
genodermatozy przebiegajšce z nadwrażliwoœciš na œwiatło i spowodowane
niedoborem naturalnych czynników fotoprotekcji. W tej grupie
przedstawiono rzadkie, dziedziczone autosomalnie recesywnie
wieloukładowe choroby jak: zespół Blooma, Rothmunda-Thomsona
i Cockayne’a. Choroby zaostrzajšce się pod wpływem œwiatła sš
autonomicznymi dermatozami, w których ekspozycja na
promieniowanie słoneczne może pogarszać przebieg lub przyspieszać ich
rozwój. W tej grupie znajdujš się liszaj rumieniowaty,
autoimmunologiczne choroby pęcherzowe, choroba Dariera, tršdzik
różowaty, a także łuszczyca, atopowe zapalenie
skóry i opryszczka wargowa.

Photodermatoses linked to congenital or acquired
lack of dermal protective properties

Key words: photodermatoses, genophotodermatoses, photo-aggravated
dermatose

Presented work discribes skin diseases associated with
photosensitivity. These diseases may be divided into three main groups:
congenital or acquired loo-sing of skin protective proprieties,
genophotodermatoses, photo-aggravated dermatoses. There are presented
such diseases as vitiligo, albinism, Chediaka-Higashi Syndrome,
Vogt-Koyangi Syndrome and xeroderma pigmentosum at the first group.
Genophotodermatoses are genodermatoses which are made photosensitive by
a recognized or as yet unidentified deficiency of the natural
photoprotection system. In this group are presented rare, autosomal
recesive, multisystem disorder: Bloom Syndrome, Rothmund-Thomson
Syndrome and Cockayne’a Syndrome. Photo-aggravated dermatoses
are autonomous skin diseases in which exposure to sunlight may make the
disease worse or precipitate its onset and/or its progressiveness; this
group includes lupus erythematosus, autoimmune bullous diseases, Darier
disease and rosacea, photosensitive forms of autonomous dermatoses such
as atopic dermatitis, psoriasis and herpes labialis.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku