Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Objawy uboczne i powikłania po zabiegach fotoodmładzania twarzy (II)

Objawy uboczne i powikłania po zabiegach fotoodmładzania
twarzy (II)

nr 4
(45)/lipiec-sierpień 2006

Objawy uboczne i powikłania po zabiegach
fotoodmładzania twarzy (II)

Słowa kluczowe: fotoodmładzanie skóry, powikłania
dermatologiczne

W latach szeœćdziesištych XX wieku amerykański naukowiec Theodore
Maiman, pobudzajšc pręt rubinowy do emisji wišzki œwiatła, rozpoczšł
erę laserów. Już rok póŸniej pierwsze lasery
zostały wykorzystane do celów medycznych. Od tamtych dni
obserwujemy stały rozwój nowych generacji urzšdzeń
laserowych oraz nielaserowych impulsowych Ÿródeł œwiatła,
które potwierdzajš swojš skutecznoœć w terapii wielu
schorzeń dermatologicznych. Selektywna fototermoliza pozwala na
bezpieczne wykonywanie zabiegów m.in. fotoodmładzania
skóry twarzy. Rosnšcy, również w naszym kraju,
dostęp do zabiegów laserowych pocišga za sobš wzrost ryzyka
powstawania powikłań po zabiegach wykonanych tymi urzšdzeniami.

W publikacji dokonano przeglšdu najczęœciej występujšcych powikłań po
zabiegach fotoodmładzania skóry twarzy, podjęto
próbę analizy przyczyn ich powstania oraz możliwych
sposobów leczenia.

Side effects and complications after
photorejuvenation procedures (II)

Key words: skin photorejuvenation, dermatological complications

In the sixties of XX century, American scientist, Theodore Maiman,
stimulating the ruby rot to the emission of the first beam of light,
began the laser’s era. One year later the first lasers were
used in medical purposes. We have been obser-ving the constant
development of the new generations lasers since that time. The
selective photothermolisis is the basis safe rejuvenation of the skin
of the face. The greater, also in our country, approach to the lasers
of new generation is connected with the increase in side effects due to
treatment with the use of these devices.

The authors of the issue made the review of most common side effects
after laser treatment. They also tried to analyse the cause of their
appearance and proposed methods of treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku