Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Koncepcja jednostek estetycznych i rekonstrukcje w obrębie twarzy

Koncepcja jednostek estetycznych i rekonstrukcje w
obrębie twarzy

nr 5
(46)/wrzesień-paŸdziernik 2006

Koncepcja jednostek estetycznych i
rekonstrukcje w obrębie twarzy

Słowa kluczowe: rak skóry, jednostka estetyczna, przeszczep
skóry, płat

Autorzy przedstawiajš podstawowe założenia teorii jednostek
estetycznych twarzy, jej rozwój i przydatnoœć do wypełniania
ubytków onkologicznych na twarzy. Praca oparta jest na
przeglšdzie aktualnych danych z piœmiennictwa dotyczšcego teorii
jednostek estetycznych twarzy i wskazuje możliwoœci jej zastosowania w
praktyce klinicznej.

Teoria jednostek estetycznych twarzy odgrywa ważnš rolę w planowaniu
zabiegów onkologicznych twarzy i zapewnia lepsze wyniki
estetyczne rekonstrukcji. Przestrzeganie zasad teorii jednostek
estetycznych twarzy ma również znaczenie w dermatochirurgii
estetycznej.

Theory of aesthetic units of the face and
recontructions of the face

Key words: skin cancer, aesthetic unit, skin graft, flap

Authors present the basic foundation of the theory of aesthetic units
of the face, its development and usefulness for the reconstruction of
oncological defects of the face.

The paper is based on the review of current literature concerning
theory of aesthetic units of the face and indicates capability of its
employment in clinical practice. Theory of aesthetic units of the face
plays an important part in planning surgical procedures of the face and
it gives a better aesthetic outcome of the reconstruction. Principles
of the theory of aesthetic units of the face also play a great part in
aesthetic dermatosurgery.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku