Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Problem doboru zabiegów odmładzania skóry u chorych na atopowe zapalenie skóry

Problem doboru zabiegów odmładzania
skóry u chorych na atopowe zapalenie skóry

nr 5
(46)/wrzesień-paŸdziernik 2006

Problem doboru zabiegów
odmładzania skóry u chorych na atopowe zapalenie
skóry

Słowa kluczowe: skóra atopowa, dysfunkcja bariery,
odmładzanie skóry, podrażnieniowe zapalenie skóry
(ICD), kontaktowe alergiczne zapalenie skóry

Problem wyboru metod odmładzania skóry u
pacjentów z atopowym zapaleniem skóry jest
konsekwencjš istniejšcych w skórze zaburzeń anatomicznych,
funkcjonalnych oraz immunologicznych. Zaburzona funkcja bariery,
nadmierne wysuszenie oraz IgE-zależna nadwrażliwoœć na alergeny sš
uwarunkowane genetycznie. Szczepy Staphylococcus aureus, bardzo często
obecne na skórze, sš zdolne do produkowania
superantygenów zdolnych do aktywowania lokalnego systemu
odpornoœciowego. Przenikanie alergenów, czynników
drażnišcych i substancji chemicznych do skóry jest wzmożone.
Bardzo poważnym problemem skóry atopowej jest występowanie
zapalenia skóry z podrażnienia (ICD) i kontaktowego
alergicznego zapalenia skóry (ACD).

Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych wskazań i
przeciwwskazań do  stosowania  procedur 
odmładzania skóry u pacjentów z AZS. Autorka
pragnie zaproponować ogólne zasady kwalifikowania oraz
zestaw badań laboratoryjnych, których wykonanie jest
niezbędne przed podjęciem zabiegów odmładzania
skóry u tych osób.

Difficulties with selection of
rejuvenating procedures in patients with atopic dermatitis

Key words: atopic skin, barier dysfunction, skin rejuvenation, irritant
contact dermatitis (ICD), allergic contact dermatitis (ACD)

Difficulties with selection of rejuvenating treatment in patients with
atopic allergies are the consequence of anatomical, functional and
immunological disturbations in the skin. Impaired skin barrier
function, dryness, IgE-mediated  sensitization to allergens
have a genetic basis. Staphylococcus aureus species are very commonly
found on the skin, and they are capable to produce a superantigen very
potent at activating the immune system locally. The percutaneous
penetration of allergens, irritants and chemicals into the skin is
exacerbated.

Irritant dermatitis (ICD) and contact allergic dermatitis (ACD) in
atopic skin are an important problems. The aim of this article is to
present a general indication and contraindications to skin rejuvenating
procedures in patients with atopic. Author would likes to propose
general qualification procedures and a set of laboratory tests, that
are necessary for patients with atopic dermatitis before skin
rejuvenation treatment.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku