Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie peelingu z kwasem salicylowym i azelainowym w leczeniu zmian potrądzikowych

Zastosowanie peelingu z kwasem salicylowym i azelainowym
w leczeniu zmian potršdzikowych

nr 6
(47)/listopad-grudzień 2006

Zastosowanie peelingu z kwasem salicylowym
i azelainowym w leczeniu zmian potršdzikowych

Słowa kluczowe: zmiany potršdzikowe, kwas salicylowy, kwas azelainowy,
peeling

Tršdzik pospolity (acne vulgaris) jest najczęstszš chorobš
skóry wieku młodzieńczego. Postacie tršdziku o łagodnym
przebiegu ustępujš bez pozostawienia œladów, w odmianach
œredniociężkich i ciężkich po ustšpieniu aktywnych zmian chorobowych na
skórze twarzy, dekoltu i pleców pozostajš
przebarwienia oraz zanikowe lub przerosłe, często szpecšce blizny. W
leczeniu tego typu zmian znajdujš zastosowanie m.in. peelingi chemiczne
zawierajšce kwas salicylowy i azelainowy.

Cel pracy: Celem pracy była ocena skutecznoœci działania
peelingów chemicznych zawierajšcych kwas salicylowy i
azelainowy u 20 pacjentów z przebarwieniami i bliznami
zanikowymi, będšcymi zejœciem cięższych postaci tršdziku pospolitego.

Materiał i metody: Peelingi wykonywano preparatem SaliPeel plus,
zawierajšcym 25% kwas salicylowy i 15% kwas azelainowy, pH preparatu
wynosiło 2,5.  Zabiegi wykonywano w odstępach 2-tygodniowych,
po szeœć u każdego pacjenta.

Wyniki: Korzystny efekt leczenia, pod postaciš wygładzenia drobnych
blizn, zwężenia ujœć gruczołów łojowych oraz wyraŸnego
zmniejszenia liczby przebarwień i stopnia ich nasilenia, obserwowano u
wszystkich 20 osób. Miało to wpływ na znaczne polepszenie
wyglšdu skóry i poprawę samopoczucia pacjentów.
Po zakończeniu leczenia skóra była lepiej nawilżona, gładsza
i bardziej elastyczna. Dodatkowš zaletš tego rodzaju
peelingów jest brak ograniczenia aktywnoœci zawodowej w
okresie ich stosowania.

Wnioski: Peeling zawierajšcy kwas salicylowy i azelainowy jest
preparatem pomocnym w usuwaniu odległych następstw cięższych odmian
tršdziku pospolitego.

Application of peeling containing
salicylic acid and azelaic acid in the treatment of post acne traces

Key words: postacne traces, salicylic acid, azelaic acid, peeling

Acne vulgaris is one of the most common skin condition of youth
persons. Mild forms of acne disappear with no traces, moderate and
severe forms of acne after regression the active lesions on face,
cleavage or back may cause hyperpigmentations, atrophic or
hypertrophic, often deforming scars. In the treatment of these kind of
lesions are applied for example chemical peels containing salicylic and
azelaic acid.

Aim of the study was to evaluate of efficiency of chemical peels
contain salicylic and azelaic acid, among 20 patients with
hyperpigmentations and atrophic scars caused by severe forms of acne
vulgaris.

Material and methods: Applied peel - SaliPeel plus - with a pH of 2,5
contains: 25% salicylic acid and 15% azelaic acid. To achieve the best
result peels have been performed during six sessions at intervals of 2
weeks.

Results: The study revealed beneficial influence of the treatment in
all of the patients. There were observed: smoothing of small wrinkles,
reducing size of sebaceous glands, visibly decrease in number of
hyperpigmented spots and degree of their intensification. The study
revealed also a good influence on condition of the skin and general
feel of the patients. In the end of the treatment the skin was more
moisted, smoother and more elastic. These peels do not limit
occupational activity of the patients during the treatment, what is an
additional quality.

Conclusions: Peel contains salicylic acid and azelaic acid is a helpful
preparation in the treatment of distant consequences of severe forms of
acne vulgaris.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku