Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Apoptoza i ochronne działanie kwasu foliowego –

Apoptoza i ochronne działanie kwasu foliowego

nr
2
(49)/marzec-kwiecień 2007

Apoptoza i ochronne działanie kwasu
foliowego

Słowa kluczowe: kwas foliowy, apoptoza, promieniowanie ultrafioletowe

Wstęp: Jednym ze zjawisk zachodzących w komórkach
skóry jest apoptoza,
nazywana też programowaną lub aktywną śmiercią komórki.
Proces ten
umożliwia eliminację komórek bez pobudzania procesu
zapalnego i
uszkodzenia tkanek otaczających. Keratynocyty tworzące żywą warstwę
naskórka ulegają apoptozie w trakcie ich migracji w kierunku
powierzchni skóry. Nie ulegają jednak fagocytozie, ale są
usuwane z
powierzchni skóry w procesie złuszczania.

Do czynników stymulujących apoptozę należy m.in.
promieniowanie
ultrafioletowe. Istnieje wiele substancji chroniących przed szkodliwym
działaniem UVB, jednak tylko niektóre z nich wywierają wpływ
na poziom
indukowanej UV apoptozy. Substancją kosmetyczą o działaniu ochronnym,
która jednocześnie wpływa na apoptozę komórek
naskórka i odgrywa
istotną rolę w naprawie materiału genetycznego, jest kwas foliowy.
Celem pracy było sprawdzenie, jaki jest wpływ kwasu foliowego na poziom
apoptozy indukowanej UVB w komórkach naskórka
stymulowanych lub
niestymulowanych badaną witaminą. Materiał i metody: Oceny poziomu
apoptozy dokonano przy użyciu cytometru przepływowego. Wyniki:
Przeprowadzone badania wykazały ochronne działanie kwasu foliowego na
uszkodzenia wywołane promieniowaniem ultrafioletowym. Zmniejszenie
poziomu apoptozy zaobserwowano tylko w komórkach,
które hodowano w
obecności kwasu foliowego, zanim zostały uszkodzone przez działanie
promieniowania ultrafioletowego. Nie stwierdzono zmniejszenia poziomu
apoptozy w komórkach, które przed naświetlaniem
nie były stymulowane
witaminą.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wskazują, że kwas foliowy
jest niezbędny do przetrwania szkodliwych warunków
środowiska, ale musi
być dostarczony odpowiednio wcześnie – zanim powstaną
uszkodzenia w
komórkach. Wydaje się, że kwas foliowy nie tyle redukuje
wywołaną UV
apoptozę (co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do rozwoju
nowotworów
na skutek nagromadzenia uszkodzeń w komórkach), co zapobiega
powstawaniu uszkodzeń, które uruchomiłyby proces
samobójczej śmierci
komórki.

Apoptosis and protective effect of folic
acid

Key words: folic acid, apoptosis, ultraviolet radiation

Introduction: Apoptosis, called also programmed or active cell death,
is one of the phenomena occurring in skin cells. It makes possible
elimination of cells without stimulating inflammatory process and
damage of surrounding tissues. The keratinocytes forming the viable
epidermal layer are subject to apoptosis during their migration towards
skin surface. However, they undergo no phagocytosis but are eliminated
from skin surface in the process of desquamation.

The factors that stimulate apoptosis include, among other, ultraviolet
radiation. There are numerous cosmetic substances protecting against
harmful effects of UVB, but only some of them exert influence on the
level of UV-induced apoptosis. Folic acid is a cosmetic substance with
protective activity, that, at the same time, affects apoptosis of
epidermal cells and plays a significant role in genetic material
repair. The aim of the study was an assessment of the effect of folic
acid on the level of UVB-induced apoptosis in epidermal cells
stimulated or not stimulated with the studied vitamin. Material and
methods: The assessment of apoptosis level was carried out by means of
a flow cytometer. Results: The tests performed demonstrated a
protective effect of folic acid against the damages induced by
ultraviolet radiation. Apoptosis level reduction was observed only in
those cells which had been cultured in the presence of folic acid
before they were damaged by ultraviolet radiation. No
reduction 
of apoptosis level was found in the cells, which were not stimulated
with the vitamin.

Conclusions: The results of the experiments performed demonstrate that
folic acid is indispensable for survival under harmful environmental
conditions, but it must be supplied early enough – before
cell damages
occur. It seems that folic acid not so much reduces the UV-induced
apoptosis (which, in consequence, could lead to development of tumours
due to accumulation of damages in cells), as prevents the development
of damages, which could start the process of suicidal cell death.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku