Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zastosowanie makijażu i kamuflażu w niwelowaniu defektów kosmetycznych oraz zmian skórnych w przebiegu różnych schorzeń dermatologicznych

Zastosowanie makijażu i kamuflażu w niwelowaniu
defektów kosmetycznych oraz zmian skórnych w
przebiegu różnych schorzeń dermatologicznych –
doświadczenia własne

nr
3
(50)/maj-czerwie 2007

Zastosowanie makijażu i kamuflażu w
niwelowaniu
defektów kosmetycznych oraz zmian skórnych w
przebiegu różnych schorzeń
dermatologicznych – doświadczenia własne

Słowa kluczowe: kamuflaż, makijaż, podkład, puder, techniki wykonania,
koło barw dopełniających

Makijaż to sztuka odkrywająca zalety twarzy i ciała, która
stara się
wydobyć na światło dzienne ich indywidualne cechy, niezależnie od
trendów panujących w modzie. Różne formy makijażu
były stosowane już w
starożytności.

Większość schorzeń dermatologicznych występujących w obrębie
skóry
twarzy powoduje znaczny dyskomfort psychiczny u pacjentów,
doprowadzając do obniżenia samooceny. Stosowane leczenie w znaczny
sposób niweluje zmiany skórne, ale
niejednokrotnie defekty kosmetyczne
pozostają i są przyczyną niezadowolenia pacjentów. W tych
przypadkach
makijaż korekcyjny, czyli tzw. kamuflaż jest doskonałym rozwiązaniem,
uzupełniającym leczenie farmakologiczne i poprawiającym samoakceptację
pacjentów.

Kreowanie formy kamuflażu polega na wykorzystaniu waloru barwy i
światłocienia – światłem w makijażu są kosmetyki o jasnych
kolorach i
walorach, a cieniem kosmetyki o kolorach i walorach ciemniejszych.

Preparaty stosowane do makijażu korygującego (podkłady, korektory,
kamuflaże, pudry) powinny spełniać wszystkie warunki, jakie stawiane są
kosmetykom przeznaczonym dla cery wrażliwej. Różnorodność
technik
wykonywania makijażu i kamuflażu pozwala na ich dostosowanie oraz
wykorzystanie zgodnie z oczekiwanymi założeniami, które mogą
uwzględniać indywidualne potrzeby pacjentów. Makijaż
korekcyjny to
dobry sposób na uzyskanie doraźnych optycznych
efektów kosmetycznego
krycia zmian skórnych.

Application of make-up and camouflage to
conceal
cosmetic defects and complexion lesions in course of various
dermatological diseases – personal experience

Key words: camouflage, make-up, foundation,
powder,
application techni-ques, chromatic wheel

Make-up is an art revealing virtues of face and body which attempts to
bring out its individual features to the day light regardless of
different trends in fashion. Different forms of makeup were used
already in ancient times.

Majority of dermatological diseases causes psychological discomfort in
patients leading to lower self-esteem. The treatment applied reduces
considerably complexion lesions, however cosmetic defects may remain
many a time and cause discontent in patients. In such cases corrective
makeup – camouflage is a solution which constitutes
supplementary
treatment and supports self acceptance in patients.

Creating a form of camouflage is based on exploitation of colour and
shadow assets. The principle of colour and shadow light assets may be
used on the basis of creating shapes – where the light in
makeup is
created by bright colours and assets, while the shadow is created by
means of darker colours and assets.

Specimens used for corrective makeup (foundations, correctors,
camouflage, powders) should fulfill conditions laid down to cosmetics
for a sensitive skin.

Diversity of techniques enables their adjustment and application in
accordance with the expected assumptions which may take into account
specific needs of patients. Corrective makeup is a good way of
achieving temporary optical

effects of concealing skin defects.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku