Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej i ich tkankowe inhibitory – charakterystyka biochemiczna i znaczenie kliniczne –

Apoptoza i ochronne działanie kwasu foliowego

nr
4
(51)/lipiec-sierpień 2007

Metaloproteinazy macierzy
zewnštrzkomórkowej i ich
tkankowe inhibitory – charakterystyka biochemiczna i
znaczenie kliniczne

Słowa kluczowe: metaloproteinazy macierzy
zewnštrzkomórkowej, choroby
skóry

Metaloproteinazy macierzy zewnštrzkomórkowej (matrix
metalloproteinases

– MMPs), zwane też metaloproteazami, kolagenazami lub
matryksynami,
stanowiš grupę 23 enzymów o właœciwoœciach proteolitycznych.
Sš one
składowš wszystkich tkanek i narzšdów człowieka. Podstawowe
działanie
metaloproteinaz polega na hydrolizie składników macierzy
zewnštrzkomórkowej (extracellular matrix – ECM). W
zależnoœci od
substratów, na które działajš metaloproteazy,
wyodrębnia się 6 ich
grup: kolagenazy, żelatynazy, matrylizyny, stromielizyny,
metaloproteazy typu błonowego i grupa pozostałych, tj. MMP-12, 19, 20,
23, 27 i 28.

Odgrywajš ważnš rolę zarówno w procesach fizjologicznych,
jak i
patologicznych ustroju. Biorš one udział m.in. w procesach gojenia się
ran, migracji i proliferacji komórek, w przebudowie koœci i
chrzšstek,
uczestniczš  w odpowiedzi zapalnej i procesach apoptozy i
angiogenezy. Metaloproteinazy biorš również udział w
etiopatogenezie
szeregu chorób skóry, m.in. łuszczycy, liszaja
płaskiego, tršdziku
różowatego, chorób pęcherzowych, twardziny i
owrzodzeń podudzi.
Ostatnio pojawiły się także doniesienia dotyczšce roli metaloproteinaz
w etiopatogenezie tršdziku pospolitego oraz w procesach posłonecznego
starzenia się skóry.

Matrix metalloproteinases and their tissue
inhibitors
– biochemical characteristics and clinical importance

Key words: matrix metalloproteinases, skin diseases

Matrix metalloproteinases (MMPs), also known as metalloproteases,
collagenases and matrixins, constitute a group of 23 proteolytic
enzymes. They are constituents of all tissues and organs. Their main
activity is hydrolytic cleavage of the extracellular matrix (ECM).
Depending on their substrates, metalloproteinases are divided into six
groups, i.e. collagenases, gellatinases, matrilysins, stromyelysins,
membrane-type metalloproteinases and the others (MMP-12, 19, 20, 23, 27
and 28).

They play the vital role both in physiologic and pathologic processes.
They are involved in wound healing, migration and proliferation of
cells, reconstruction of bones and cartilages and processes of
inflammation, apoptosis and angiogenesis. Metalloproteases are
important in etiopathogenesis of skin diseases, such as psoriasis,
lichen planus, rosacea, bullous diseases, scleroderma, ulcerations,
acne vulgaris and photoageing.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku