Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Niektóre innowacyjne rozwiązania w ochronie przeciwsłonecznej a mechanizmy szkodliwego działania promieniowania UV na skórę

Niektóre innowacyjne rozwiązania w ochronie
przeciwsłonecznej a mechanizmy szkodliwego działania promieniowania UV
na skórę

nr
4
(51)/lipiec-sierpień 2007

Niektóre innowacyjne
rozwiązania w ochronie
przeciwsłonecznej a mechanizmy szkodliwego działania promieniowania UV
na skórę

Słowa kluczowe: promieniowanie UV, uszkodzenia DNA, immunosupresja,
ektoina

Promieniowanie UV jest przyczyną zmian funkcjonalnych w keratynocytach.
Ponadto w następstwie oparzenia słonecznego i supresji odpowiedzi
immunologicznej promieniowanie UVB uszkadza DNA komórek,
prowadząc do
rozwoju raków skóry. Uszkodzenie DNA indukowane
UV, szczególnie
powstające dimery cyklobutanowe pirymidyny, są głównymi
molekularnymi
czynnikami immunosupresji mediowanej przez UV.

Znane dziś środki ochronne zapobiegają reakcji zapalnej, jednak w
niewystarczającym stopniu chronią przed uszkodzeniem DNA
komórek

i
immunosupresją. Jednym z potencjalnych mechanizmów obrony
komórek przed
uszkodzeniem jest zdolność Białek Szoku Termicznego (HSP) do
zahamowania ekspresji pozapalnych cytokin, których
transkrypcja zależy
od aktywacji czynnika jądrowego – kappa B (NF-kB). Bardzo
interesujące
jest zastosowanie w ochronie przeciwsłonecznej ektoiny, naturalnej
biocząstki produkowanej przez halofilne mikroorganizmy. Wykazano, że
ektoina indukuje

w ludzkich keratynocytach ekspresję genów Hsp70 i
Hsp70B’, modulującą odpowiedź prozapalną.

Ostatnio przeprowadzone badania dowodzą też, że liposomy mogą być
zastosowane do wewnątrzkomórkowego wprowadzania
małocząsteczkowych
enzymów naprawiających uszkodzone DNA komórek
(np. endonukleazy T4).

Rozwiązania te mogą wyznaczać nowy kierunek w obronie przeciw
różnym
formom uszkodzenia skóry przez promieniowanie UV.

Chosen innovative solutions in
photoprotection and
processes of damaging action of UV rays on skin

Key words: UV radiation, DNA damage,
immunosupression,
ectoin

UV rays cause functional alterations in the most important components
of the human skin – the keratinocytes. In addition to causing
sunburn
and suppressing immune responses, UVB damages the DNA in cells, which
leads to cancer. UV-induced DNA damage, in particular cyclobutane
pyrimidine dimers (CPDs), has been recognized to be an important
molecular trigger for UV-mediated immunosuppression.

Sunscreens known at the moment, which are effective against UVR-induced
inflammation afford poor protection against DNA damage and
immunosu-ppression. One potential mechanism of protection cells damage
is the ability of Heat Schock Protein (HSP) to inhibit genetic
expression of proinflammatory cytokines, the transcription of which is
dependent on nuclear factor – kappa B (NF-kB) activation. It
is very
interesting to use ectoine, a novel natural biomolecule produced by
halophilic microorganisms in sunprotection. Ectoine induces the
expression of Hsp70 and Hsp70B’ in human keratinocytes
modulating the
proinflammatory response.

The recent studies indicated that liposomes can be used for topical
intracellular delivery of small proteins to human skin and suggest that
liposomes containing DNA repair enzymes (endonuclease T4).

It may provide a new avenue for photoprotection against some forms of
ultraviolet-induced skin damage.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku