Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Aktywatory melanogenezy – możliwości zastosowania w kosmetykach

Aktywatory melanogenezy – możliwości zastosowania w kosmetykach

nr
4
(52)/wrzesień-październik 2007

Aktywatory melanogenezy – możliwości zastosowania w
kosmetykach

Słowa kluczowe: melanogeneza, aktywatory melanogenezy, tyrozynaza,
melaniny

Dążenie do poprawy wyglądu stało się motorem napędzającym rozwój badań,
także w dziedzinie kosmetyki. Doniesienia o szkodliwości opalania i
wzmożonej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe sprawiły, że
zaczęto interesować się sposobami zniwelowania niekorzystnego wpływu
tego promieniowania na skórę człowieka. Wywoływanie procesu
melanogenezy przy udziale związków chemicznych, bez konieczności
ekspozycji na słońce, stało się nadzieją na uzyskanie opalenizny bez
towarzyszących temu negatywnych skutków ekspozycji na słońce czy
światło lamp solaryjnych. Do kosmetyków zaczęto więc wprowadzać
związki, które wykazują działanie aktywujące naturalne procesy
melanogenzy w skórze. Takie działanie wykazują m.in. psoraleny,
l-tyrozyna,

l-DOPA i jego fosforany. Dodatkowe korzyści stosowania aktywatorów
melanogenezy wynikają z faktu, że opalona skóra jest bardziej odporna
na niekorzystne działanie promieniowania słonecznego, szybciej reaguje
na promienie UV natychmiastową i opóźnioną opalenizną.

Melanina wytworzona w wyniku reakcji melanogenezy ma możliwość
„wyłapywania” wolnych rodników powstających na skutek działania
promieniowania UV. Wywołanie naturalnej pigmentacji przed ekspozycją na
słońce może więc dawać pozytywne rezultaty. Badania wykazały, że
aktywatory melanogenezy nieniszczące DNA zapewniają ochronę przed
tworzeniem się fragmentów zmodyfikowanego DNA, którego powstawanie jest
aktywowane promieniowaniem UV. Takie zmodyfikowane cząsteczki DNA są
przyczyną mutacji, a w rezultacie raka skóry.

Ze stosowaniem aktywatorów melanogenezy wiążą się jednak niekorzystne
efekty uboczne. Psoraleny poddane aktywacji promieniowaniem UV mogą
wytwarzać wolne rodniki, które niszczą lipidy i proteiny. Mogą także
wywoływać ciężkie poparzenia słoneczne pod wpływem działania
promieniowania UVA. Natomiast l-DOPA i jego pochodne mogą wywołać
reakcje toksyczne.

Opalona skóra wygląda zawsze atrakcyjnie. Niestety, obie metody
wywoływania pigmentacji, czyli naturalna ekspozycja na promieniowanie
słoneczne oraz zastosowanie aktywatorów melanogenezy, mają swoje wady i
wywołują pewne efekty niepożądane. Przed kosmetologami stoi zatem
wyzwanie otrzymania w pełni bezpiecznych związków, które będą
stymulowały pigmentację skóry, wywołując opaleniznę bez żadnych efektów
ubocznych.

Melanogenesis activators – possibilities in
application as cosmetic ingredients

Key words: melanogenesis, melanogenesis activators,
tyroisnase, melanins

Pursuit for improving the look was always the driving force for more
and more modern achievement, in the field of cosmetology too.
Informations about negative influence of tanning and intensive exposure
to ultraviolet radiation caused interest for methods to survey
disadvantageous influence of UV radiation on human skin. Skin
pigmentation enhancement through use of chemicals without a neccessity
to exposure to sun became a hope for tanning without negative
consequences that accompany sun radiation or sunbed lamps. One started
to add to the cosmetics chemicals that show potential to activate
natural melanogenesis in the human skin. The chemicals that are used
are among the oders: psoralens, l-tyrosine, l-DOPA and l-DOPA
phosphates. Additional benefits of melanogenesis activators usage
result from the fact that tanned skin is more resistant for
disanvantageous action of UV radiation, exhibit greater

immediate and delayed tanning reaction. The melanin is the scavenger of
free radicals that are a result of UV radiation. Induction of skin
pigmentation before exposure to sun radiation can give a beneficial
results. The investigations

showed that stimulation of melanogenesis by chemicals that do not
defect DNA provides protection against UV radiation induced formation
of modified DNA. Such changed DNA products are the reason of mutations
and as a result provide skin cancer.

Usage of melanogenesis activators can cause some side effects.
Psoralens that are activated by UV radiation can generate free radicals
that react with lipids and proteins. Psoralens on the exposure of UVA
radiation can cause burn reactions. L-DOPA and its derivatives can
potentially be toxic and can generate toxic reactions.

Skin tanned by sun exposure or by pigmentation enhancers looks
attractive. Both methods of tanning have unfortunately some
disadvantages and can

cause adverse effects. It is still much to do in the research to obtain
fully safe chemicals that can stimulate pigmentation and help to obtain
safely tanned skin..

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku