Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Skuteczność leczenia łojotokowego zapalenia skóry z zastosowaniem flukonazolu

Skuteczność leczenia łojotokowego zapalenia
skóry z zastosowaniem flukonazolu

nr 1
(54)/styczeń-luty 2008

Skuteczność
leczenia łojotokowego zapalenia skóry z zastosowaniem
flukonazolu

Słowa kluczowe:
łojotokowe zapalenie skóry, flukonazol, skojarzone metody
leczenia

Wstęp: Łojotokowe zapalenie skóry (ŁZS) jest częstym,
przewlekłym, nawrotowym schorzeniem charakteryzującym się rumieniowymi,
złuszczającymi i wysiękowymi zmianami skórnymi w okolicach
łojotokowych. Dotyczy 1-5% populacji, występuje u niemowląt, dzieci i
osób dorosłych, głównie u mężczyzn. W
etiopatogenezie ŁZS podkreśla się rolę drożdżaków z rodzaju
Malassezia, a głównie M. globosa, M. restricta i M.
sympodialis. W ostatnich latach obserwuje się wyjątkowo korzystny wpływ
leczniczy preparatów przeciwgrzybiczych stosowanych
zarówno miejscowo, jak i ogólnie, powodujących
znaczną poprawę kliniczną ze zmniejszeniem liczby drożdżaków
w okolicach zmienionych chorobowo.

Cel badania: Ocena porównawcza skuteczności skojarzonego
miejscowego (krem z 1% klotrimazolem) i ogólnego
(flukonazol), przeciwgrzybiczego leczenia łojotokowego zapalenia
skóry o różnych stopniach nasilenia.

Materiał i metody: Badaniem objęto 162 chorych z rozpoznaniem ŁZS o
stopniu nasilenia zmian od umiarkowanego do ciężkiego. Chorych, po
miesięcznym okresie eliminacji wcześniej stosowanych leków,
zakwalifikowano w sposób losowy do 5 grup badanych, w
zależności od zastosowanego leczenia. Grupa I – 30
osób, u których stosowano flukonazol według
schematu: 3 tabletki tygodniowo (1 tabletka co 12 godz.) przez 6
tygodni i 1% krem klotrimazol stosowany 2 razy dziennie na miejsca
zmienione chorobowo plus szampon z 2% ketokonazolem. Grupa II
– 30 osób, u których flukonazol
stosowano według schematu takiego, jak w grupie I oraz szampon z 2%
ketokonazolem. Grupa III – 30 osób, u
których stosowano 1% krem klotrimazol 2 razy dziennie oraz
szampon z 2% ketokonazolem. Grupa IV – 37 osób,
otrzymywała flukonazol (doustnie 100 mg/dz), miejscowo 1% krem
klotrimazol 2 razy dziennie i szampon Noell z 2% ketokonazolem. Grupa V
– 35 osób, u których zastosowano
flukonazol doustnie 150 mg co 2. dzień, miejscowo 1% krem klotrimazol 2
razy dziennie i szampon z 2% ketokonazolem. Wszyscy pacjenci
zakwalifikowani do grup I-V stosowali szampon Noell (Polfarmex),
zawierający 2% ketokonazol 2 razy w tygodniu do mycia skóry
owłosionej głowy oraz okolic łojotokowych.

Pacjenci pozostawali pod obserwacją przez 10 tygodni. Stopień nasilenia
łojotokowego zapalenia skóry oceniano według skali Scaparro
i wsp. w modyfikacji własnej. Wyniki opracowano statystycznie przy
użyciu testu t-Studenta i testu U Manna-Whitney'a.

Wyniki: Wszyscy pacjenci ukończyli 10-tygodniowy cykl badania.
Zastosowane leczenie w dwóch pierwszych grupach spowodowało
znamienne statystycznie obniżenie stopnia nasilenia objawów
klinicznych już w 4. tygodniu obserwacji do – odpowiednio
– 4,89?1,71 (grupa I) (p<0,05) oraz 6,13?2,68 (grupa
II) (p<0,05). W grupie III znamienne obniżenie wskaźnika łącznej
punktacji klinicznej uzyskano dopiero w 6. tygodniu obserwacji.
Korzystne efekty kliniczne w grupie I i II utrzymywały się przez 4
tygodnie po zakończeniu leczenia. W grupie IV leczenie spowodowało
znamienną poprawę kliniczną z 10,62?1,51 na 3,90?1,51, a w grupie V z
9,52?1,66 na 3,36?1,14 (p<0,01) w 4. tygodniu obserwacji.

Wnioski: Wykazano bardzo dobrą skuteczność terapii umiarkowanych i
ciężkich postaci ŁZS flukonazolem stosowanym doustnie według
opracowanego schematu leczenia, a szczególnie w terapii
skojarzonej (flukonazol doustnie, 1% krem klotrimazol i szampon Noell
stosowane miejscowo).

Efficacy of the treatment of seborrheic dermatitis with
fluconazole

Key words:seborrheic dermatitis, fluconazole, the
combined methods of treatment

Introduction: The seborrheic dermatitis is one of the most common,
chronic, recrudescent skin disorders with erythematous, scaling and
exudative lesions. About 1-5% of the population is affected and it
concerns as well infants and children as adults, mainly males. The role
of yeast-like fungi, Malassezia sp. (mainly M. globosa, M. restricta
and M. sympodialis), is under-lined in the etiopathogenesis of
seborrheic dermatitis. The advantageous therapeutical effect of
anti-fungal drugs, both topical and systemic which led the decrease in
number of yeast-like fungi in the affected skin has been observed in
recent years.

The aim of the study: The aim of the trial was the comparative
estimation of  effectiveness and tolerance of the use of
systemic
fluconazole and topical treatment of 1% clotrimazol cream. All the
patients were treated additionally with shampoo of 2% ketoconazole
(Noell – Polfarmex) used topically on scalp and affected
skin.

Material and methods: The 162 patients with seborrheic dermatitis of
moderate to severe degree took part in the trial. The patients, after
one month of wash-out period, were randomly qualified to one of three
tested groups accordingly to used treatment: I group – 30
patients who were treated with systemic fluconazole according to the
scheme: 3 capsules per week (1 capsule every 12

hours) – 6 weeks together with 1% clotrimazole cream twice a
day
on affected skin+2% ketoconazole shampoo. II group – 30
patients,
treated with fluconazole as above in group one and 2% ketoconazole
shampoo. III group – 30 patients who were treated topically
with
1% clotrimazol cream twice daily and 2% ketoconazole shampoo, IV group
– 37 patients who were treated with systemic fluconazole (100
mg
per day), 1% clotrimazol cream twice daily and 2% ketoconazole shampoo
and V group – 35 patients who were treated with systemic
fluconazole (150 mg every second day), 1% clotrimazol cream twice daily
and 2% ketoconazole shampoo. The patients were observed for 10 weeks.
The degree of the intensification of seborrheic dermatitis was
estimated according to Scaparro et al. scale in own modification. The
results were worked out statistically with the use of t-Student test
and U-Mann Whitney's test.

Results: All the patients completed a ten week – cycle of the
treatment. The administered treatment in first two groups caused
statistically significant dec-rease in intensification of clinical
features after 4 weeks of observation, adequately 4.89?1.71 (I group)
and 6.13?2.68 (II group) (p<0.05). In the III group significant
decrease in total clinical score was observed after the sixth week of
observation. Good clinical effects have been observed four weeks after
treatment in group I and II. In group IV and V the treatment caused
statistically significant decrease in intensification of clinical
features adequately from 10,62?1,51 to 3,90?1,51 (group IV) and from
9,52?1,66 to 3,36?1,14 (group V) (p<0,01) after 4 weeks of
observation.

Conclusion: A very good effectiveness of the treatment of moderate and
severe types of seborrheic dermatitis with oral fluconazole according
to worked out treatment scheme, especially in combined therapy (oral
fluconazole, 1% clotrimazol cream and Noell shampoo used topically) was
proved.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku