Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Zaburzenia psychiczne podłożem łysienia plackowateg – prezentacja przypadku

Zaburzenia psychiczne podłożem łysienia plackowatego
– prezentacja przypadku

nr 2
(55)/marzec-kwiecień 2008

Zaburzenia
psychiczne podłożem łysienia plackowatego – prezentacja
przypadku

Słowa kluczowe:
zaburzenia psychiczne, łysienie plackowate

Istotna rola
czynników
psychicznych w chorobach dermatologicznych jest uznawana od wielu lat.
Pacjenci niejednokrotnie w wywiadzie podają doznanie traumy w okresie
poprzedzającym wystąpienie ogniska wyłysienia. Wielu z nich to ofiary
przemocy bądź świadkowie tragicznych wydarzeń. U większości z nich
można rozpoznać zaburzenia stresowe pourazowe.

Przedstawiamy przypadek 16-letniej pacjentki, u której
pierwsze
ognisko łysienia wystąpiło w wieku 4 lat, co poprzedzone było
samobójczą śmiercią ojca. Psychiatryczne leczenie pacjentka
rozpoczęła mając 8 lat, od tego czasu była wielokrotnie
hospitalizowana  na oddziałach psychiatrycznych. Zaobserwowano
silną zależność między obecnymi psychologicznymi problemami o
charakterze stresu pourazowego a nasileniem łysienia plackowatego.
Nasilenie objawów dermatologicznych stwierdzano każdorazowo
w
sytuacjach związanych ze stresem.

Tylko kompleksowe leczenie, prowadzone przez
współpracujących ze
sobą specjalistów z dziedziny dermatologii, psychiatrii i
psychologii, może dać trwały efekt leczniczy.

Psychic disorders as a background of alopecia areata
– case report

Key words: psychic disorders, alopecia areata

Important role of psychic factors in dermatological diseases is known
from many years. In the medical history patients very often tell about
psychic trauma in the period preceding occurrence of balding foci. Many
of them are victims of violence as well as witness or victims of tragic
events. In many of them post-trauma stress disorder can be diagnosed.

We present a case of a 16-year-old female patient, in whom the first
focal

point of alopecia areata appeared at the age of 4 years, as a result of
suicide death of her father. She began psychiatric treatment at the age
of 8 years, was hospitalized at different psychiatric departments.
Strong relationship has been observed between current psychological
problems characterized by post trauma stress and worsening of alopecia
areata. The increase of dermatological symptoms was found out everytime
in a situation connected with strong stress.

Only a complex therapy provided by cooperating together specialist of
dermatology, psychiatry and psychology can give permanent treatment
effect.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku