Dermatologia Estetyczna - archiwum chronologiczne

Wydawany od 1999 roku dwumiesięcznik pod patronatem Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, indeksowany w Rankingu Polskich Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Index Copernicus

« Powrót do listy artykułów

Kliniczne aspekty łuszczycy paznokci stóp, z uwzględnieniem zakażeń grzybiczych

Kliniczne aspekty łuszczycy paznokci stóp, z
uwzględnieniem zakażeń grzybiczych

nr 3
(56)/maj-czerwiec 2008

Kliniczne aspekty łuszczycy paznokci
stóp, z uwzględnieniem zakażeń grzybiczych 

Słowa kluczowe: łuszczyca paznokci stóp, NAPSI, grzybica
paznokci

Wstęp:

Zmiany łuszczycowe płytek paznokciowych stóp są częste w
przebiegu łuszczycy i trudne do różnicowania z onychomikozą,
która może współistnieć

z tą chorobą. 

Cel pracy:

Celem pracy była kliniczna ocena zmian paznokciowych stóp

u chorych z łuszczycą i częstości występowania
poszczególnych
objawów tego schorzenia w paznokciach stóp, a
ponadto
określenie częstości występowania zakażenia grzybiczego w łuszczycowo
zmienionych paznokciach stóp

Materiał i metody: Badaniem objęto 182 chorych z łuszczycą zwykłą i
zmianami paznokci stóp. Rozległość i nasilenie zmian
łuszczycowych w paznokciach stóp oceniano przy pomocy
wskaźnika
NAPSI. Określano liczbę zmienionych płytek paznokciowych
stóp
oraz objaw dominujący. Materiał pobrany ze zmienionych paznokci poddany
został diagnostyce mikologicznej.

Wyniki: W badanej populacji chorych na łuszczycą zwykłą ze zmianami
paznokci stóp najczęstsza wartość wskaźnika NAPSI wynosiła
8,0.
Głównym objawem dominującym w łuszczycowo zmienionych
paznokciach stóp była zmiana zabarwienia płytki. U 25,8%
badanych stwierdzono współwystępowanie łuszczycy i grzybicy
paznokci stóp. Najczęstszą postacią onychomikozy była
grzybica
wywołana przez dermatofity. Wartość NAPSI oraz liczba zmienionych
paznokci stóp nie stanowiły także ryzyka rozwoju infekcji
dermatofitowej. Zakażenie grzybami pleśniowymi znamiennie częściej
wiązało się z wyższymi wartościami NAPSI.

Wnioski:

1) Zmiana zabarwienia paznokci i rogowacenie podpłytkowe stanowią
najczęstsze objawy dominujące procesu łuszczycowego toczącego się w
obrębie paznokci stóp.

2) Rozległość i nasilenie zmian paznokciowych stóp w
przebiegu
łuszczycy nie stanowią czynników sprzyjających rozwojowi
onychomikozy stóp.

Clinical aspects of psoriasis of the toenails
considering fungal infections

Key words: psoriasis of the toenails, NAPSI, onychomycosis

Introduction:

Psoriatic changes of toenails are often observed and are difficult to
differentiate with onychomycosis, which can occur with psoriasis.

Aim of the study: The aim of the study were: estimation of clinical
images

of toenails in the course of psoriasis and the frequency of occurrence
of particular symptoms of this disorder in toenails and the designation
of frequency of the fungal infection occurrence in psoriatic toenails.

Material and methods:

The investigation compassed of 182 patients with psoriasis vulgaris and
toenail changes. The intensity and frequency of psoriatic changes of
toenails was estimated by NAPSI. The number of changed toenail plates
was measured and the dominating symptom was found. The samples of
changed nails origin was taken under amycological diagnostics.

Results: In the examinated patients with psoriatic toenails, the most
often

occurring value of NAPSI was 8.0. The most prominent symptom observed
in psoriatic toenails was the discoloration of nail plate. The
occurrence of psoriasis and fungal infection was stated in 25.8% of
examinated individuals. The most common form of onychomycosis was
dermatophyte infection. The value of NAPSI and number of changed
toenails were not defined as a risk factor for dermatophyte infection.
The infection caused by moulds significantly more often was connected
with higher values of NAPSI.

Conclusions:

1) The discoloration of nails and subungual hyperkeratosis are the most
common symptoms that dominate in psoriatic process occurring

in the toenails.

2) Frequency and the intensity of toenail changes in the course of
psoriasis

are not found to be factors favoring the development of onychomycosis of

the feet.

Inne

Medycyna estetyczna na Facebooku

Dermatologia estetyczna na Facebooku